Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Internationellt arbete

Bilateralt miljösamarbete

Havs- och vattenmyndigheten har bilateralt miljösamarbete med sex länder. Vi fokuserar just nu på Brasilien, Ryssland, Kina, Sydafrika, USA och Vietnam.

Vad är det bilaterala samarbetet?

Miljöproblemen är gränsöverskridande och för att Sverige ska kunna uppnå flera av sina miljömål och internationella åtaganden krävs samarbete mellan länder. Vi bidrar med våra erfarenheter och kunskaper för att nå en bättre havs- och vattenmiljö. Havs- och vattenmyndigheten är en av fyra myndigheter som samarbetar inom anslaget. Övriga är Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och SMHI. 

Syftet med det bilaterala samarbetet är att

  1. utbyta erfarenheter på miljöförvaltningsområdet
  2. stödja genomförandet av åtaganden gjorda inom EU eller i det internationella konventionsarbetet
  3. driva svenska kärnfrågor
  4. bygga allianser
  5. skapa förståelse för varandras positioner i internationella förhandlingar.

Samarbetet är en del av Sveriges miljöpolitik och sker inom ramen för regeringens policy för global utveckling (PGU).

Varför just dessa länder?

Regeringen har pekat ut bland annat BRIICS-länderna som prioriterade för bilateralt samarbete. BRIICS står för Brasilien, Ryssland, Indien, Indonesien, Kina och Sydafrika, länder med stora ekonomier och hög miljöpåverkan. Vårt arbete riktas också mot Vietnam där vi har lång erfarenhet och goda kontakter med myndigheter. USA är också ett viktigt strategiskt land för oss att samarbeta med inom det globala havsmiljösamarbetet.

Vad gör vi?

Vi har framförallt samarbete inom områdena

  • havs- och kustzonsförvaltning
  • integrerad vattenresursförvaltning
  • hållbar havsförvaltning - blå tillväxt

Årsrapport för miljö- och klimatsamarbete

I rapporten Miljö- och klimatsamarbete med strategiska länder redovisar Naturvårdsverket samarbeten under 2017 med de stora ekonomierna Brasilien, Ryssland, Indien, Indonesien, Kina och Sydafrika (BRIICS) samt Vietnam och USA.

Havs- och vattenmyndigheten deltar i samarbetet tillsammans med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Östersjöstaternas råd.

Du kan läsa mer om HaV:s miljö- och klimatsamarbete under 2017 här.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Internationellt arbete