Del 4: Bedömning av om avloppsanläggningar uppfyller miljöbalkens krav

Hitta på sidan

Del 4 ger vägledning till bedömning om en avloppsanläggning uppfyller miljöbalkens krav eller inte. Med stöd av rättsfall beskrivs omständigheter som kan påverka bedömningen och hur tillsynmyndigheten kan förhålla sig till dem.

Att söka i dokumenten

  • Via innehållsförteckningen som ligger först under respektive kapitel – rubrikerna är klickbara.
  • Via sökfunktionen Ctrl+F då du har öppnat upp ett webbaserat dokument

Om Del 4

Sammanfattningsvis - det första som tillsynsmyndigheten behöver förhålla sig till är att alla anläggningar måste bedömas för sig i varje enskilt ärende. Det går inte att generalisera utan miljöbalken kräver att tillsynsmyndigheten tydligt gör avvägningar och fattar beslut för varje enskilt fall.

Annat som tillsynmyndigheten behöver förhålla sig till är enligt vilken lagstiftning som anläggningen är tillståndsgiven, vilken typ av avloppsvatten det handlar om, om utsläppet sker till vattenområde/tätbebyggelse eller inte, anläggningens ålder och teknik, fastighetsägarens skötsel av anläggningen, recipientens känslighet, synliga tecken på problem med mera.

Sist i kapitlet beskrivs sex stycken typärenden av olika karaktär med förslag på bedömning och handläggning av dem.

Publicerad: 2015-03-18
Uppdaterad: 2015-09-11
Sidansvarig: Webbredaktion