Del 2: Förberedelser

Hitta på sidan

I del 2 beskrivs möjliga sätt att förbereda för en systematisk tillsyn av kommunens små avlopp. Den fokuserar huvudsakligen på avloppstillsyn som en del i ett större kommunövergripande vattenförvaltningsarbete. Målgruppen är avloppshandläggare, miljöstrateger, kommunekologer och tjänstemän/politiker på andra förvaltningar än miljöförvaltningen.

Om Del 2

Planeringen och tillsynen underlättas av ett uppdaterat register över de små avloppen i kommunen, helst digitalt om anläggningarna är många, vilket också öppnar för GIS-hantering.

Vidare beskrivs hur prioriteringen av avloppstillsynen kan ske genom en intern samverkan över förvaltningsgränser kring framförallt kommunens övergripande VA-planering, men också genom att åtgärdsarbetet sätts in i ett större vattenförvaltningssammanhang. Det kan till exempel behövas en sammanställning av kunskap och modellering av de enskilda avloppens och andra källors näringsämnespåverkan på en vattenförekomst. I kapitlet beskrivs källor till kunskap om kommunens vatten och några modeller för sådana belastningsberäkningar.

Målgrupp: Del 2 är av intresse för såväl avloppshandläggare som miljöstrateger, kommunekologer och tjänstemän/politiker på andra förvaltningar än miljöförvaltningen, eftersom den i mångt och mycket fokuserar på avloppstillsyn som en del i ett större kommunövergripande vattenförvaltningsarbete.

Publicerad: 2015-03-18
Sidansvarig: Webbredaktion