Bakgrund till vägledningen – effektiv tillsyn av små avlopp

Hitta på sidan

Vägledningen omfattar tillsyn av små avloppsanläggningar som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen, med speciellt fokus på de anläggningar som är dimensionerade för 1 till 25 personekvivalenter.

Tillsyn av minireningsverk och andra mindre reningsverk omfattas inte, men delar av vägledningen kan tillämpas även för dessa anläggningar.

Vägledningen är ett komplement

Vägledningen är ett komplement till och en fördjupning av:

Sammanställning av erfarenheter

Vägledningen bygger i mångt och mycket på en nationell sammanställning av de erfarenheter av tillsyn som många kommuner och organisationer för regional miljösamverkan samlat på sig och välvilligt delat med sig av. 

Materialet ska inte ses som en checklista där alla beskrivna arbetsmetoder måste tillämpas för en framgångsrik tillsyn, utan varje tillsynsmyndighet behöver hitta sitt eget arbetssätt utifrån de lokala förutsättningarna och behoven.

Tillsyn – ett viktigt styrmedel

Tillsyn är ett av de viktigaste styrmedlen för att öka åtgärdstakten. Syftet med denna vägledning är att ge de kommunala tillsynsmyndigheterna verktyg för effektiv tillsyn av små avlopp. 

Målet är kortare handläggningstid och fler åtgärdade anläggningar. Ett mål är också att bidra till en enhetlig tillämpning av miljöbalken i landets kommuner.

Vad är effektiv tillsyn?

Vi menar att en effektiv tillsyn av små avlopp karaktäriseras av:

  • prioritering – tillsyn där det är störst behov
  • användande av tekniska hjälpmedel och interna rutiner för rättssäker och snabbare handläggning
  • en kombination av myndighetsutövning (formella beslut) och information
  • samverkan med relevanta aktörer
  • att fastighetsägarens egenansvar är i fokus
  • att det märks genom förbättringar i miljön (med avseende på såväl hälsoskydd som miljöskydd).
Publicerad: 2015-03-18
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information