Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Vi arbetar för levande hav och vatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en ung statlig miljömyndighet. Vi arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. 

Vår vision

Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla

Vi tar ansvar för att hav och sötvatten nyttjas men inte överutnyttjas. Vi utgår från ekosystemens och människans behov nu och i framtiden. Detta gör vi genom att samla kunskap, planera och fatta beslut om insatser för en bättre miljö. För att nå framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete med alla berörda, nationellt såväl som internationellt.

Vi arbetar på regeringens uppdrag och i medborgarnas tjänst. Grunden för vårt ansvar finns att läsa i instruktionen för myndigheten. Här står bland annat att vi ska arbeta med bevarande, restaurering och hållbar användning av sjöar, hav och vattendrag.

Som miljömyndighet ska vi vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och arbeta för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna.

Självständig inom regeringens ramar

Alla myndigheter arbetar självständigt utifrån de mål- och budgetramar som regeringen bestämmer. I början på varje år kan myndigheterna få särskilda regeringsuppdrag, som beskrivs i regleringsbrevet.

I regleringsbrevet för 2014PDF står det bland annat att Havs- och vattenmyndigheten ska nå bevarandemål i marina skyddade områden, kartlägga miljöskadliga subventioner och bygga upp kompetens för en kommande havsplanering.

Tre fokusområden 2014

Vi som myndighet har även egna prioriteringar. I år har HaV pekat ut tre fokusområden:

  • Övergödningen av Östersjön
  • Biologisk mångfald i rinnande vatten
  • Ett hållbart fiske med fokus på landningsskyldighet och reglering av fiske i skyddade områden

Fler prioriteringar och mål finns att läsa i vår verksamhetsplan för 2014PDF.

Varje år ger myndigheten ut en årsredovisning för att sammanställa vilka insatser som gjorts. Den senaste är årsredovisningen för 2013PDF.

Samordnar uppföljning av tre miljömål

HaV ska arbeta för att Sverige når riksdagens beslutade generationsmål - att vi lämnar över ett samhälle med lösta miljöproblem till nästa generation.

På samma sätt ska vi verka för att samtliga 16 miljökvalitetsmål nås. HaV har även ett särskilt ansvar för att samordna uppföljningen av de tre miljömålen "Ingen övergödning", "Levande sjöar och vattendrag" och "Hav i balans samt levande kust och skärgård".

Tre vägledande värdeord

Som myndighet har vi även arbetat fram en värdegrund som ska vägleda oss i vårt arbete – vi ska vara öppna, kompetenta och ansvarstagande i vår myndighetsutövning.

Publicerad: 2013-11-26
Uppdaterad: 2014-03-27

Sidansvarig: Kasper Holgers