Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöövervakning Programområde Kust och Hav

Integrerad kustfiskövervakning

Syftet med delprogrammet är att dokumentera de stationära fisksamhällenas sammansättning, och att dokumentera tillväxt, hälsotillstånd och reproduktionsframgång hos abborre och tånglake som indikation på miljögifter.

Integrerad kustfiskövervakning är ett delprogram under programområdet Kust och hav inom den nationella miljöövervakningen. Delprogrammet delas in i Kustfisk- bestånd med Havs- och vattenmyndigheten som ansvarig myndighet samt Kustfisk- hälsa där Naturvårdsverket har ansvaret. Delprogrammet ger underlag för att bedöma störningar på ekosystemnivå.

Övervakningen utförs årligen i fyra referensområden – Holmöarna, Kvädöfjärden, Torhamn och Fjällbacka.

Faktablad

Faktablad från Integrerad miljöövervakning.

Omslag Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2017:3
Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2017:3 Detta faktablad presenterar följande resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i Kvädöfjärden under tidsperioden 1989-2016.
Omslag Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2017:1 Fjällbacka
Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2017:1 Fjällbacka Resultaten från delprogrammet integrerad kustfiskövervakning inom nationell miljöövervakning i referensområdet Fjällbacka har nu rapporterats för åren 1989-2016.
Omslag Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2017:2
Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2017:2 Resultaten från delprogrammet Integrerad kustfiskövervakning inom nationell miljöövervakning i referensområdet Holmön har nu rapporterats för åren 1989-2016.
Omslag Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2017:4 Torhamn
Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2017:4 Torhamn Detta faktablad presenterar följande resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i Torhamnsområdet under tidsperioden 2002-2016.
Kustfisk- bestånd

Undersökningen Kustfisk – bestånd syftar till att kartlägga tillståndet hos fisksamhället i aktuella områden, spegla naturliga variationer på bestånds- och individnivå och fånga upp förändringar som indikerar storskalig påverkan av miljöhot som eutrofiering, fiske, miljögifter och klimatförändringar.

Provfisken görs under sensommar och höst i ett stationsnät och finansieras huvudsakligen av oss.

I arbetet ingår mätningar av beståndens täthet och struktur i det stationära kustfisksamhället. Hos abborre ingår dessutom åldersfördelning och yttre sjukdomstecken.

Hos tånglake mäts ett antal reproduktionsvariabler, till exempel fekunditet (antal ägg per hona) samt honans tillväxt och kondition.

Arbetet är samordnat med undersökningar av miljögiftshalter och hälsotillståndet hos fisk. Mer information finns i delprogramsbeskrivningen Kustfisk – bestånd.

Kustfisk- hälsa och miljögifter

Inom undersökningen Kustfisk — hälsa görs studier på två indikatorarter (abborre och tånglake) från fyra gemensamma provtagningsområden fångade vid samma tidpunkt på året. På detta sätt blir det möjligt att göra en sammanvägd tolkning av situationen vad gäller bestånd, hälsa och miljögifter.

Undersökningarna görs på fisk från fyra referensområden, vid Holmöarna utanför Umeå (abborre), i Kvädöfjärden på gränsen mellan Småland och Östergötland (abborre, tånglake), vid Torhamn i Blekinge (abborre) samt vid Fjällbacka i Bohuslän (tånglake). I samma områden görs även provfisken för uppskattningar av bestånd. Prover samlas också in för analys av metaller och organiska miljögifter.

I programmet ingår mätningar av biokemiska, fysiologiska, histologiska och patologiska variabler hos abborre och tånglake.

Miljöövervakning och internationell rapportering

Resultaten ger underlag för miljökvalitetsmålen

Mätresultaten utgör bidrag till de internationella övervakningsprogrammen inom ramen för Helsingforskonventionen (Helcom).

Datavärd och utförare för delen Kustfisk- bestånd

Datavärd och utförare för delen Kustfisk-hälsa och miljögifter

Handledning

Havs- och vattenmyndigheten använder samma handledning för miljöövervakning inom programområdena Kust och hav och Sötvatten som Naturvårdsverket använder för de övriga programområdena.

Mer information om Kustfisk- hälsa finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Publicerad: 2014-02-14
Uppdaterad: 2017-06-27

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen