Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Miljöpåverkan av vatten och hav

Miljön i våra hav, sjöar och vattendrag utsätts ständigt för påverkan som övergödning, nedskräpning och försurning som riskerar att försämra vattenkvaliteten och förhållandena för organismerna som lever där.

Övergödning

Utsläppen av näringsämnen som kväve och fosfor är orsaken till övergödning som i sin tur leder till algblomning. Vi stödjer olika åtgärder för att minska utsläppen övargödande ämnen.

Jordbruket står för en del av dessa utsläpp. Tillsammans med Jordbruksverket arbetar vi för ett mer miljövänligt jordbruk.

Försurning

Försurning är ett av hoten mot vår vattenmiljö och påverkar djur- och växtlivet i tusentals sjöar och vattendrag. Vi arbetar med att motverka försurningen genom kalkning och ansvarar för att följa upp kalkningens effekter.

På senare år har också frågan om havsförsurning ett allt större hot mot havsmiljön. Vi deltar i arbetet med att övervaka havsförsurningen.

Utsläpp av farliga ämnen och nedskräpning

Utsläpp av olja är ett hot mot den marina miljön. Vi arbetar tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Kustbevakningen för att optimera miljöskyddsåtgärderna vid olje- och kemikalieutsläpp.

Vi arbetar också med utsläpp av farliga ämnen som

  1. läkemedelsrester
  2. hormonstörande ämnen
  3. kemikalier och kemikalieblandningar.

Nedskräpning av plast i havet är ett av de stora problemen i dag. Borttappade fiskeredskap, även kallat spökgarn, är ett annat hot mot det livet i havet.

Sjöfart och vrak

Det finns flera risker med sjöfart för vattenmiljön. Två av dem är oljeutsläpp och spridning av främmande arter med barlastvatten.

Längs Sveriges kuster ligger hundratals vrak som riskerar att läcka miljöfarliga ämnen som kan skada växter, djur och människor. Vi ansvarar för att samordna arbetet med undersökning och sanering av sjunkna vrak i svenska vatten.

Energi

Till 2020 ska Sveriges energitillförsel bestå av minst 50 procent förnyelsebar energi. Vi arbetar för att utvinneningen av energin inte ska göras på bekostnad av vår vattenmiljö.

Tillsammans med Energimyndigheten har vi tagit fram en nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2013-07-08
Uppdaterad: 2016-11-11

Sidansvarig: Webbredaktionen