M 5060-16 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 5060-16
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2017-12-22
Kommun: Österåker

Slutsats

Inrättande av minireningsverk på fastighet med hög skyddsnivå godtogs under förutsättning att krav på serviceavtal ställdes

Referat

En fastighetsägare ansökte om tillstånd till att få inrätta en avloppsanläggning för sin fritidsfastighet belägen på en ö i Stockholms skärgård. Avloppsanläggningen bestod av ett minireningsverk med efterföljande reningssteg i form av UV-filter med dubbla UV-lampor. Tillsynsmyndigheten avslog ansökan eftersom tillsynsmyndigheten ansåg att fastighetsägaren istället för att inrätta en egen avloppsanläggning borde ansluta sig till en gemensam avloppsanläggning som redan fanns på ön.

Denna befintliga anläggning var dock belägen på motsatt sida om ön i förhållande till den aktuella fastigheten. Fastighetsägaren motsatte sig en sådan anslutning och överklagade tillsynsmyndighetens beslut.

Mark- och miljööverdomstolen ansåg att det av dokumentationen i målet framgår att det aktuella reningsverket uppfyller kraven för hög skyddsnivå. Omständigheterna var sådana att höga krav på anläggningens funktion bör ställas. Domstolen ansåg att om villkor på gällande serviceavtal ställs upp är anläggningen tillräckligt robust för att erbjuda tillräcklig rening. Den får därför anses tillåtlig för utsläpp till den aktuella recipienten. Vid avgörandet har domstolen beaktat följderna av generell tillståndsgivning. Domstolen har vidare konstaterat att det renings­verk som finns på andra sidan ön inte kan ses som ett rimligt alternativ.