Enskild eller allmän avloppsanläggning?

För att tillstånd till enskilda avloppslösningar inte ska beviljas förutsättningslöst i områden där det till exempel finns ett kommunalt ansvar enligt LAV behövs en god kommunal VA-planering.

Hitta på sidan

Vatten- och avloppsverksamhet omfattas av flera olika lagar och förutsätter att kommunerna har en väl samordnad hantering av frågorna. Detta samordningsansvar berör i första hand de förvaltningar och nämnder inom kommunen som har ansvar för bygglov och detaljplaner, miljö- och hälsoskyddsfrågor, hämtning av avfall samt kommunalt VA, samt givetvis kommunledningen som har det övergripande planeringsansvaret enligt PBL och lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

Det är viktigt att kommunen har en långsiktig va-planering som omfattar hela kommunen. För att tillstånd till enskilda avloppslösningar inte ska beviljas förutsättningslöst i områden där det till exempel finns ett kommunalt ansvar enligt LAV behövs en god kommunal VA-planering.

Varken den enskilda fastighetsägaren eller kommunen gynnas av att en avloppsanläggning installeras men blir onyttiggjort kort tid därefter för att ett kommunalt verksamhetsområde bestäms för den fastighet som avloppet anlagts på.

Vägledning till hur små avlopp kan hanteras i avvaktan på kommunalt avlopp finns i avsnittet I väntan på kommunal eller gemensam avloppsanläggning.

Kommuntäckande VA-plan

För att kunna hantera frågan om var små avloppsanläggningar är en rimlig lösning behövs en kommuntäckande VA-plan, inte minst med utgångspunkt från kraven i § 6 LAV:

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

  1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
  2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning

Miljöbalken och LAV är fristående lagstiftningar utan formell koppling, men i realiteten spelar flera bedömningar som görs med stöd av miljöbalken stor roll för ansvaret enligt LAV. Om miljöförvaltningen bedömer att det inom ett område inte längre går att meddela fler tillstånd till små avloppsanläggningar, med hänsyn till

  • MKN
  • andra föroreningar
  • risk för att dricksvattentäkter påverkas
  • att det kan bli vattenbrist med nya vattentoaletter

så kan det innebära att kommunens skyldighet att lösa avloppsfrågan enligt 6 § LAV gäller (Christensen, 2015).

Kommunen har ett uppenbart behov av att kunna klargöra för fastighetsägare i kommunen hur VA-frågan ska lösas både för om- och nybebyggelse samt vilka åtgärdskrav som gäller med anledning av bristfälliga små avloppsanläggningar. VA-planen är lämpligen ett planeringsunderlag till kommunens översiktsplan för att skapa överblick och kunna redovisa både nuvarande situation och en planerad utveckling av hur VA-frågorna kommer att hanteras.

I Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2016-2021 finns också upprättandet av VA-planer med som en åtgärd som kommunerna ska vidta.

Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samverkan med länsstyrelserna.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

(Åtgärd 7 till kommunerna i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2016-2021.)

God kommunikation och samverkan

En förutsättning för en lyckad VA-planering är att det finns en god kommunikation mellan politiker och tjänstemän från olika enheter inom kommunen. Det finns också ett stort värde i att samverka med länsstyrelser och grannkommuner för att utbyta erfarenhet och kunskap, inte minst om kommunerna delar vattenförekomster. En väl genomförd VA-planering ger en beredskap och gör kommunen betydligt bättre rustad för att möta utmaningarna på VA-området och möjlighet att påverka utvecklingen i positiv riktning.

Litteraturreferenser

Litteraturreferenser
ReferensFörfattare
Juridiken kring vatten och avlopp, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:15 Christensen, J. (2015).
Publicerad: 2019-10-02
Sidansvarig: Webbredaktion