Uppstart

Hitta på sidan

Här finns hjälp för dig som inte jobbat så mycket med att samordna lokalt vattenvårdsarbete innan och undrar var du kan börja. Bland annat hur du kan starta ett lokalt vattenvårdsarbete samt länkar till andra projekt med inspiration och goda exempel.

Många olika myndigheter och organisationer samt privatpersoner kan vara initiativtagare till ett samordnat lokalt åtgärdsarbete, och informationen är därför brett utformad. Tanken är att det ska fungera som en första utgångspunkt vare sig du arbetar för ett vattenråd eller är alldeles ny på din tjänst på kommunen.

Några övergripande råd:

 • Projektutveckling tar tid, så ha tålamod
 • Ta hjälp i processen och sök samarbete med andra
 • Det finns pengar att söka
 • Identifiera möjlig medfinansiering

Vad är problemet? Hur tar jag reda på det?

När du vill starta upp ett lokalt åtgärdsarbete behöver du ha en övergripande kunskap om vilka vattenproblem som finns och vad som kan behöva göras. Under Kunskap om avrinningsområdet samlar vi övergripande kunskap som redan finns. Vi råder dig att ta kontakt med:

 • Vattenråd eller vattenvårdsförbund om det finns i ditt område. Vattenorganisationerna har väldigt god kunskap om vattnet i området och åtgärder som pågår. De kan också vara stödjande och drivande i åtgärdsarbetet.
  Besök Vattenmyndigheternas webbplats.
 • Din kommun. De vet mycket om området, vad som gjorts och känner till vad som är på gång. Du kan till exempel söka upp ansvarig för naturvård (såsom kommunekolog), eller någon politiker i miljönämnden.
 • De som arbetar med vatten på din länsstyrelse. Exempelvis ansvariga för LOVA-medel, ansvariga för fiske- och vattenvård eller beredningssekretariatet för vattenförvaltningen. De har god kunskap om vattnet i sitt län och olika lokala åtgärder som pågår. De kan också hjälpa dig med kontakter till andra som arbetar med vattenåtgärder både på länsstyrelsen och i andra organisationer.
  Besök Länsstyrelsens webbplats.
 • Greppa näringen-samordnaren på länsstyrelsen. De vet vad de gjort tidigare inom lantbruket i ditt område.
  Kontakterna hittar du på Greppas webbplats.

Kan jag samverkan med andra

Finns det andra som också vill jobba för bättre vatten? Kanske kan ni hjälpas åt i denna uppstart? Läs mer om samverkan vid lokalt åtgärdsarbete.

 • Presentera dig för lokala aktörer som vattenrådet, LRF, Sportfiskarna och fiskevårdsområdesföreningar i området.
 • Vad känner markägare och andra som bor i området till om problemen? Är de intresserade att göra åtgärder? Bjud in till lokalt möte.
 • Finns det andra projekt och åtgärder som redan pågår? Hur kan ditt arbete komplettera eller samarbeta med dem?
 • Kontakterna med vattenorganisationer, kommun och länsstyrelse ger dig information om vad som är på gång. Hur kan ni samarbeta för att skapa ett effektivt åtgärdsarbete utifrån ett landskapsperspektiv?

Hur har andra gjort för att genomföra åtgärdsprojekt?

Det finns massor av kunskap i tidigare projekt och lokalt åtgärdsarbete. Lär och inspireras! Kanske tar du kontakt med dem direkt för ett besök?

Om du har möjlighet att delta i ett annat projekt får du inblick i hur projekt kan ledas och du lär dig mer om hur projekt kan startas upp och drivas.

Har jag tid att gå vidare i arbetet?

Har du tid att arbeta vidare? Kan din organisation stå för arbetskostnaden? Eller finns det möjlighet att du eller din organisation ansöker om medel för åtgärdssamordning? Du kan söka medel för åtgärdssamordning inom LOVA.

För större åtgärdsprojekt finns exempelvis EU:s miljöprogram LIFE.

Om det känns för stort att starta upp ett projekt kanske du kan göra ett mindre pilotprojekt eller demonstrationsprojekt för att starta upp samverkan och ta fram underlag.

En sammanställning av medel för framförallt åtgärder för bättre vatten hittar du på sidan om Havs- och vattenmiljöanslaget.

Havs- och vattenmyndigheten hanterar havs- och vattenmiljöanslaget, men även andra finansiärer ger bidrag som syftar till att ge en bättre miljö i hav och vatten. På sidan Andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö har vi sammanställt de bidrag som finns att söka från andra finansiärer.

Fler tips hittar du under Finansiering.

Samla en projektbank

Samla projektidéer i en projektbank. Projektutveckling kan ta tid och det är bra att samla goda idéer på både större och mindre projekt. Det underlättar din planering och när ni kommit igång med åtgärdssamordningen är ni bättre förberedda när det hastigt kommer nya bidrag eller finansieringsmöjligheter. Om du arbetar i kommun kan dessa projekt samlas inom en vattenplan eller vattenstrategi.

Läsvärda rapporter

Åmansboken
En klassiker för dig som vill arbeta med jordbrukslandskapets vatten.

Handbok för strategisk kommunal vattenplanering
Ett bra stöd för det kommunala arbetet.

Gå även in på www.vattenplanering.se

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030
Ett bra stöd för dig som jobbar i en kommun, men ger många goda tips för processen för alla som jobbar med åtgärder och samverkan på olika plan.

Levande kusts vitbok
Rapporter med resultat och erfarenheter från flera års arbete i Björnöfjärden utanför Stockholm.

Fysisk restaurering av akvatiska miljöer. Vattendrag och sjöar med kantzon och våtmarker. Fysisk restaurering av akvatiska miljöer (skogsstyrelsen.se) Manualen hjälper till vid prioritering, planering och framför allt genomförande av fysiska restaureringsåtgärder i och utmed vatten.

Restaurerade vatten- exempel på fiskevård i svenska vatten. Samt flera andra böcker från Sportfiskarna.

Inspirerande filmer

Många åtgärdsprojekt gör egna filmer om sitt arbete. Sök själv på nätet så hittar du mycket mer. Här tipsar vi om några:

Publicerad: 2021-03-09
Sidansvarig: Webbredaktion