Finansiering av lokalt åtgärdsarbete

Hitta på sidan

Att tillsammans arbeta för en bättre vattenmiljö kan betyda att myndigheter, kommuner och organisationer behöver genomföra insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer genom uppdrag och projekt. Att noga planera finansieringen av dessa insatser kan vara förutsättningen för att åtgärdsprojekten lyckas.

Här kommer några tips som kan hjälpa dig när du planerar finansiering av en åtgärd.

Här finns pengarna

Oftast är de olika bidragen riktade mot specifika åtgärder och kan ha olika villkor som måste uppfyllas före man kan söka dem. Vissa aktiviteter kanske inte är berättigade till stöd. Nationella myndigheter och länsstyrelserna fördelar bidrag utifrån fastställda förordningar av statsbidrag och regionala åtgärdsprioriteringar.

Vilken typ av finansiering kan jag använda till mitt projekt?

Det finns flera olika typer av bidrag eller stöd och vilket som passar bäst beror på olika förutsättningar inom projektet.

För att kunna hitta rätt bland alla stöd och bidrag är det första man bör titta på:

 • Vilket syfte har åtgärden?
 • Vilken typ av åtgärd ska genomföras?
 • Vem ska söka bidraget? Stöden eller bidragen kan vara riktade mot specifika målgrupper?
 • Krav på medfinansiering? Måste man ordna en motfinansiering till bidraget eller stödet är det en bra idé att börja leta i god tid.

Nyttja kunskaperna i andra projekt

Genom att titta på andra projekt som genomför eller har genomfört samma typ av åtgärd kan man skaffa sig kunskap om genomförande och få tips om smarta lösningar på finansiering, kombination av bidrag, egenfinansiering med mera.

Via olika webbsidor eller databaser kan du hitta projekt och läsa om olika goda exempel. Ju mer förberedd du är desto lättare är det att lyckas. Observera att databaserna inte lagrar handlingar i ärendet. Så om man till exempel vill begära ut en slutrapport med tillhörande kartor och bilagor, vänder man sig till den myndigheten som handlägger ärendet och begär ut en allmän handling från myndighetens registratur.

 • I Havs- och vattenmyndighetens projektkatalog finns information om projekt som finansieras och medfinansierats av HaV genom Havs- och vattenmiljöanslaget. Här finns också uppgifter om genomförda LOVA-projekt finansierade av länsstyrelserna. För att söka fram dem så klickar du i ”LOVA” i boxen ”projektgrupp”.
 • I projektdatabasen för LONA-projekt kan du söka fram våtmarksprojekt som fått bidrag från LONA.
 • Vatteninformationssystem Sverige, VISS, ger bland annat upplysningar om var åtgärder har genomförts eller i vilket tillstånd olika vattenmiljöer befinner sig i.
 • Verktyget våtmark.nu kan användas av den som är intresserad av att anlägga eller restaurera en våtmark. Syftet med verktyget är skapa en sammanställning av relevant geoinformation som sedan kan skickas till exempelvis Länsstyrelsen. Sammanställningen ska göra det enklare för den sökande att se vilka nyttor våtmarken bidrar med samt underlätta för en handläggare att bedöma den sökandes våtmarksprojekt.

Länsstyrelserna delar ut mycket medel till lokalt åtgärdsarbete och är också en bra ingång för att hjälpa dig hitta lösningar för ditt projekt. De kan också hjälpta dig att komma i kontakt med andra projekt i närheten.

Medfinansiering av projekt

Generellt fungerar det att kombinera olika bidrag och stöd. Man kan medfinansiera projekt med vissa statliga bidrag, EU-stöd eller i vissa fall egen arbetad tid. Kontakta alltid handläggarna av båda stöden för att vara säker på att inget hinder finns för den tänkta kombinationen. På så vis säkerställs även att ingen dubbelfinansiering sker, det vill säga att samma kostnader finansieras dubbelt.

EU-projekt som handlar om att förbättra havs- och vattenmiljön kan få medfinansiering från havs- och vattenmiljöanslaget. Projekten ska ha koppling till HaV:s uppdrag och prioriteringar. Det är både offentliga aktörer och bransch- och intresseorganisationer som kan söka bidrag.

Här kan du läsa mer om medfinansiering i EU-projekt.

LOVA-bidraget kan kombineras med andra typer av bidrag upp till 100 procent av projektets totala stödberättigande kostnader enligt LOVA-förordningen. Men kombinationsmöjligheten kan bero på regelverket för det andra bidragssystemet. LOVA kan inte kombineras med annat bidrag från Havs- och vattenmiljöanslaget. När bidrag kombineras med andra bidrag ska tydligt redovisas vilka kostnader som finansieras med vilket bidrag.

Bra att tänka på

 • Projektet måste, i sin helhet, uppfylla kraven och prioriteringarna i båda stöden.
 • Mark kan inte ses som medfinansiering då det inte är stödberättigat enligt LOVA. Markersättning ingår som en del av skötselstödet i Landsbygdsprogrammet (LBP).
 • Inom LOVA kan man medfinansiera sitt projekt med egen arbetad tid. För ideellt arbete gäller att man vanligtvis kan få bidrag med 200 kronor per arbetad timme för den ideella tiden som läggs ned inom ett LOVA-projekt. Det innebär att varje timme som läggs ned i ideellt arbetad tid omräknas till ett belopp bidrag som inkluderas i den del som medfinansierar LOVA-projektet. Om egna maskiner används i arbetet kan man få tillgodoräkna sig ett högre belopp upp till 500 kronor per timme egen arbetad tid. Länsstyrelsen bedömer storleken på beloppet.
 • Som medfinansiering kan du även inom LOVA använda arbetskostnader på kommunen (vanligtvis exklusive OH), därför finns det fördelar att ha med kommuner i arbetet.
 • Medfinansiering som kommunerna går in med kan brinna inne om de inte används samma år. Kommunerna jobbar med årsbudgetar och projekten sträcker sig ofta över flera år så säkerställ tydligt att pengarna ska fördelas över flera år.

Via nuvarande Landsbygdsprogram är det möjligt med 50, 90 och 100 procent stöd. Men varje länsstyrelse har sin regionala handlingsplan utöver de ramar som Jordbruksverket har satt. Eftersom stödet också styrs av dessa regionala handlingsplaner behöver man veta vad som gäller i det egna länet. De regionala handlingsplanerna för Landsbygdsprogrammet hittar man genom att söka fram sitt län på länsstyrelsernas hemsida.

Bra att tänka på vid medfinansiering

 • Landsbygdsprogrammet kan inte motfinansieras av offentliga medel (däremot kan det motfinansiera LOVA och LONA). I Landsbygdsprogrammet är det krav på särredovisning, det vill säga, att kostnaderna i bokföringen på ett tydligt och överskådligt sätt särskiljs från övrig verksamhet och eventuellt andra stöd, till exempel genom specifik projektkod, kostnadsställe eller liknande.

Inom LONA kan åtgärder som avses utföras ideellt eller av personer som erhåller stöd eller annat bidrag från stat eller kommun räknas som medfinansiering. Kommun eller företag kan medfinansiera genom till exempel kontanta medel och arbetsinsats.

Exempel på medfinansiering inom LONA

 • Ideellt arbete (enligt rekommenderad schablon högst 200 kr/timme).
 • Kostnader för förberedelsearbete inför våtmarksprojekt, även när åtgärderna har påbörjats före länsstyrelsens beslut.
 • Kostnader för åtgärder inom vinstdrivande verksamhet i kommunen, under förutsättning att åtgärderna i sig är att betrakta som LONA-åtgärder enligt 1 § LONA-förordningen.
 • Kostnaden för kommunens, privat företags eller statlig myndighets egen arbetstid (lön inklusive lönekostnadspåslag, LKP) inom projektet får räknas som medfinansiering.

Tänk på hela processen innan du söker bidrag för åtgärdsprojekt

Detta är särskilt viktigt då det bidrag du tänker söka kanske inte täcker allt som ska genomföras inom projektet. En tydlig projektplan med de olika momenten och aktiviteterna i relation till en väl genomtänkt projektbudget, som innehåller en specifikation på alla kostnader i projektet gör det lättare att få en överblick av hur du ska finansiera kostnaderna i ditt projekt.

 • I de fall där projektet sträcker sig över flera år är det exempelvis viktigt att säkerställa att finansieringen kan fortsätta genom alla projektåren. Det kan göras genom att i de fall det är aktuellt, ange ett bemyndigandeanspråk hos myndigheten som ansvarar för bidraget. Det betyder att myndigheten öronmärker pengar för projektet nästkommande år för att säkerställa finansieringen framåt i tiden.
 • Ha en utförlig plan som omfattar alla faser samt aktiviteter i projektet och tiden för genomförandet och slutrapportering. Den som ansöker om bidraget är den som också ansvarar för slutrapporteringen.
 • Ha en beredskap hur ni ska hantera eventuella oförutsedda händelser som väderpåverkan med mera. Kan man exempelvis begära förlängning om det skulle behövas? Kan man ansöka om utökat bidrag om det skulle behövas?

Exempel våtmark

Ett våtmarksprojekt består av flera olika delar för att kunna genomföras. Ett projekt kan också bestå av flera våtmarker. Vanligt är att dela in projektet i olika steg, exempelvis förarbeten och entreprenad. Projektet uppfyller kraven och prioriteringarna både i Landsbygdsprogrammet (LBP) och LOVA, eftersom det syftar till att minska läckaget av kväve och fosfor till recipienten. Men projektet platsar inte i sin helhet inom LBP och måste därför delas upp.

Projekt i LBP måste alltid resultera i en faktisk åtgärd, det är alltså inte möjligt att enbart söka stöd för förarbeten inom LBP. Det är möjligt att söka LBP om både förarbete och faktisk åtgärd söks tillsammans. En lösning som kan väljas är att söka stöd för projektet inom LOVA och låta detta stöd bekosta nödvändiga förarbeten medan LBP bekostar entreprenad. Inom LOVA redovisas projektet i sin helhet, med kostnader för både förarbete och entreprenad. I Landsbygdsprogrammet redovisas enbart kostnaden för entreprenaden och resultatet av projektet.

Vissa län rekommenderar att kombinera LOVA och LBP på sådant sätt. Ett exempel är projektet ”Vattenvård i Kävlingeån” som Kävlingeåns vattenråd slutredovisade 2019, där totalt 28,4 ha våtmark har projekterats inom LOVA - projektet och där flera av våtmarkerna sedan har anlagts med hjälp av LBP-medel.

Samma upplägg är möjligt för kombination av LOVA och LONA, men då måste projektet uppfylla både förordningen för LOVA och förordningen för LONA. Exempel på samverkan med LONA är en förstudie för en våtmark kallad Ödåkra sjö i Helsingborgs kommun. Projektering av våtmarken gjordes i ett LOVA-projekt som avslutades hösten 2017. Våtmarken anläggs nu inom ett pågående LONA-projekt som en del av våtmarkssatsningen.

Vissa aktiviteter i projektet kanske inte kan få bidrag alls

Generellt medges inte bidrag för sådant som ska göras enligt lag, detta kan t ex vara genom föreläggande från kommunen eller sådant som ska uppfyllas enligt tillstånd såsom kompensationer.

 • Ska åtgärden genomföras för att uppfylla lagstiftning?
 • Finns det ett föreläggande från kommunen att åtgärden ska genomföras?
 • Finns det en Vattendom eller annat som kräver att åtgärden genomförs?

Det är enbart kostnader som uppkommer inom projektets tidsram som är stödberättigade. Det är därför viktigt att invänta beslut om stöd från myndigheten innan projektet börjar bygga upp kostnader. Projekt inom LONA kan dock tillgodoräkna sig kostnader som härrör till förarbeten, men bidrag får inte täcka sådana kostnader. Här är det extra viktigt att ha kontakt med din länsstyrelse i god tid om hur de hanterar dessa frågor.

 • Kräver projektet inköp eller investeringar för utrustning och material?

Med statliga bidrag kan man generellt inte finansiera investeringar i projekt. Fordon, datorer eller byggnationer är oftast inte möjliga att få stöd för. Ett mindre inköp av utrustning kan dock vara nödvändigt för att projektet ska kunna genomföras. Då kan en liten del av projektbudgeten kunna gå till denna. Även här är det viktigt att du har kontakt med finansiären om vad som gäller för bidraget.

Vill du söka medel för åtgärds­samordning?

Är man är en ideell sammanslutning eller en kommun kan man söka bidrag för åtgärdssamordning mot övergödning inom LOVA. Det innebär att man kan söka LOVA – bidrag för finansiering av en åtgärdssamordnare och även för de åtgärder man önskar genomföra.

Länsstyrelsen kan också driva projekt inom LOVA. LOVA ger bidrag för kunskapsinhämtning, åtgärders genomförande samt uppföljning och utvärdering.

Läs mer om LOVA-bidraget och hitta kontaktuppgifter till respektive länsstyrelses LOVA-handläggare på länsstyrelsernas hemsida.

Bra att veta om man vill söka medel inom LOVA för åtgärdssamordning

 • Exempel på sammanslutningar som kan söka bidrag: intresseorganisationer, vattenvårdsförbund, vattenråd, klubbar, föreningar och vattenvårdsorganisationer som drivs utan vinstsyfte.
 • Aktuella upphandlingsregler ska följas när underleverantörer engageras att utföra aktiviteter i projektet.
 • Inom LOVA kan rådgivning till fastighetsägare och andra rättighetsinnehavare vara stödberättigade om den beräknas leda till åtgärder som syftar till att minska övergödningen i vattenmiljön och därmed nå god ekologisk status i vattenmiljön, eller god miljöstatus i havsmiljön.
 • Skötselkostnader för en åtgärd under en begränsad tid kan ingå i ett LOVA-projekt förutsatt att det inte redan finns ett befintligt åtagande om miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar.
 • Utbildning av personal är endast stödberättigat om det ingår som en integrerad del av ett projekt samt är nödvändigt för att uppnå projektets syfte
 • Kostnaden för moms är stödberättigad för föreningar och sammanslutningar som inte har möjlighet att dra av moms.

Var beredd ifall pengar finns tillgängliga snabb

Ibland kan myndigheternas tillgång på olika anslag och bidrag ändras snabbt under året genom extra budgettilldelningar. Detta är till exempel aktuellt då regeringens vårändringsbudget kan ge myndigheterna extra bidrag att fördela till olika åtgärder. Ofta kommer de extra pengarna snabbt och sent på året. Då kan det vara bra att vara beredd på att kunna söka bidrag för olika åtgärdsprojekt.

Ha gärna en projektbank av åtgärder som snabbt kan dra igång eller pågående som kan utöka sin verksamhet. Förbered så långt det går. Se exempelvis till att åtgärder som kräver tillstånd har dessa färdiga.

Publicerad: 2021-03-09
Uppdaterad: 2024-02-02
Sidansvarig: Webbredaktion