Länsstyrelsen

Här hittar du de havs- och vattenrelaterade stöden och bidragen som finns hos länsstyrelsen. För att få den senaste informationen är det viktigt att du även går till länsstyrelsens webbplats.

Länsstyrelsen har också tillfälliga stöd och utlysningar som vi inte tar upp nedan. En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka inom ett specifikt område under en viss tid.

Bidrag
Bidrag Kategorier
Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag Försurning,
Kalkning
Bidrag till kulturmiljövård Restaurering,
Kulturmiljö
Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt Biologisk mångfald,
Biotopvård,
Fisketillsyn,
Fiskevård,
Fiskevårdsområden,
Hotade arter
Bygdeavgiftsmedel Fiske,
Naturvård,
Friluftsliv
Efterbehandling av förorenade områden Farliga ämnen
Fiskeavgiftsmedel Fiske,
Naturvård,
Friluftsliv
Hållbart fiske- investeringar ombord Fiske,
Fiskeredskap,
Marint skräp
Hållbart fiske- Stöd för investeringar i hamnar och landningsplatser Fiske,
Fiskeredskap,
Marint skräp
Jordbrukarstöd Bevattningsdamm,
Damm,
Dränering,
Fånggrödor,
Kalkfilterdike,
Mellangrödor,
Minskat kväveläckage,
Restaurering,
Skyddszon,
Tvåstegsdike,
Täckdike,
Vattenkvalitet,
Våtmark,
Övergödning
LONA - Lokala naturvårdssatsningen Våtmark,
Friluftsliv,
Naturvård
LOVA-bidrag Biologisk mångfald,
Biotopvård,
Fiskevård,
Fritidsbåtar,
Förlorade fiskeredskap,
Internbelastning,
Miljögifter,
Restaurering,
Våtmark,
Åtgärdssamordnare,
Övergödning
Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder Grundvatten,
Vattenvård,
Grön infrastruktur
Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald Biologisk mångfald,
Restaurering,
Skyddade områden
Åtgärder för värdefull natur Våtmark,
Naturvård,
Restaurering
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) Våtmark,
Naturvård,
Restaurering
Publicerad: 2020-02-25
Sidansvarig: Webbredaktion