Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljödata Miljömål Miljöövervakning Programområde Kust och Hav Statistik Övergödning

Tillförsel av kväve till kusten

Statistikområdet Tillförsel av kväve till kusten beskriver mängden vattenburen kväve som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från punktkällor, avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.

logotyp för sveriges officiella statistik

En allt för stor tillförsel av kväve leder till övergödning. Detta kan i sin tur orsaka förändringar i ekosystemet med till exempel algblomningar av fintrådiga alger och ökad syreförbrukning som följd.

indelning havsbassänger

Sett över hela landet kommer kväveöverskottet framförallt från jordbruk, skogsbruk, industrier, reningsverk och små avloppsanläggningar. En del av kvävet transporteras även via luft och regn. Då havet ofta är slutmottagare blir stora delar av Sveriges omgivande havsområden därmed också påverkade av övergödning, med högst koncentrationer av näringsämnen nära kusten och i anslutning till större städer och i vikar. Det är viktigt att övervaka hur mycket kväve som kommer till havet, både för att bedöma belastningens omfattning i tid och rum men också för att rätt åtgärder ska kunna sättas in och följas upp för att minska övergödningen.

Eftersom vi delar havsområden med andra länder är det också viktigt att vi arbetar gemensamt för att minska utsläppen. Detta görs bland annat inom de regionala konventionerna Helcom och Ospar.

Inga tydliga trender

Tidsserien i dataunderlaget är för kort för att uppvisa trender i tillförsel av kväve till kusten.

Tillförsel av näringsämnen varierar förhållandevis mycket mellan år. Variariationen beror framförallt på skillnader i neder­börd och därmed också skillnader i vattenflöde. Denna effekt syns tydligt under 2013, då tillförseln generellt sett var lägre är normalt på grund av mindre nederbörd och lägre vattenflöde. Det krävs därför långa tidsserier för att urskilja förändringar. Man kan dock använda statistiken i dess nuvarande omfattning för att se skillnader mellan olika havsområden och fördelningen mellan vattendrag och punktkällor.

tillförsel av kväve till sveriges kust. diagram. illustration.

Diagrammet visar den totala årliga tillförseln av kväve till Sveriges kust (staplar) samt årsmedelvattenföring (heldragen linje) under perioden 2009- 2014. Belastningen är uppdelad efter källa (tillförseln från vattendrag och punktkällor). Klicka på diagrammet för att få en större bild.

tillförsel av kväve per havsbassäng. diagram. illustration.

Diagrammet visar den totala årliga tillförseln av kväve (från vattendrag och punktkällor) till respektive havsbassäng under perioden 2009- 2014. Se karta för bassängsindelning nedan. Klicka på diagrammet för att få en större bild.

tillförsel av kväve till bottenviken. diagram. illustration.

Diagrammet visar den totala årliga tillförseln av kväve till Bottenviken (staplar) samt årsmedelvattenföring (heldragen linje) under perioden 2009- 2014. Belastningen är uppdelad efter källa (tillförseln från vattendrag och punktkällor). Klicka på diagrammet för att få en större bild.

tillförsel av kväve till bottenhavet. diagram. illustration.

Diagrammet visar den totala årliga tillförseln av kväve till Bottenhavet (staplar) samt årsmedelvattenföring (heldragen linje) under perioden 2009- 2014. Belastningen är uppdelad efter källa (tillförseln från vattendrag och punktkällor). Klicka på diagrammet för att få en större bild.

tillförsel av kväve till egentliga österjön. diagram. illustration.

Diagrammet visar den totala årliga tillförseln av kväve till Egentliga Östersjön (staplar) samt årsmedelvattenföring (heldragen linje) under perioden 2009- 2014. Belastningen är uppdelad efter källa (tillförseln från vattendrag och punktkällor). Klicka på diagrammet för att få en större bild.

tillförsel av kväve till öresund. diagram.illustration.

Diagrammet visar den totala årliga tillförseln av kväve till Öresund (staplar) samt årsmedelvattenföring (heldragen linje) under perioden 2009- 2014. Belastningen är uppdelad efter källa (tillförseln från vattendrag och punktkällor). Klicka på diagrammet för att få en större bild.

tillförsel av kväve till kattegatt. diagram. illustration.

Diagrammet visar den totala årliga tillförseln av kväve till Kattegatt (staplar) samt årsmedelvattenföring (heldragen linje) under perioden 2009- 2014. Belastningen är uppdelad efter källa (tillförseln från vattendrag och punktkällor). Klicka på diagrammet för att få en större bild.

Dataunderlag

Innehållet i dataunderlaget används för Havs- och vattenmyndighetens årligen rapportering till Helcom, Ospar och EEA (Europeiska miljöbyrån) där det används för uppföljning av näringsbelastningen på våra havsområden. 

Underlaget sammanställs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Statistiska Centralbyrån (SCB) inom ramen för SMED (Svenska MiljöEmissionsData) på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

  • SLU levererar data från vattendrag och oövervakade landområden. Institutionen för vatten och miljö vid SLU är även datavärd för miljöövervakningsdata från sjöar och vattendrag.
  • SCB tillhandahåller information om utsläpp från kustbaserade industrier och reningsverk.

Det är viktigt att ha i åtanke att data som presenteras inte är flödesnormerad. Flödesnormering innebär att långtidsmedelvärden för vattenflöde används för att minska betydelsen av enskilda års vädersituationer.

Kompletterande information om data

Då nuvarande tidsserie endast omfattar data för de senaste fem åren kommer den att kompletteras med fler år inför nästa publicering. Längre tidsserier (som även är flödesnormerade) finns i Helcoms senaste belastningssammanställning, PLC-5.5.

SLU tillhandahåller en längre tidsserie med tillförsel från vattendrag (ej punktkällor) som även presenteras på miljömål.se.  

På uppdrag av Naturvårdsverket gör SCB en detaljerad sammanställning av utsläppsdata som publiceras vartannat år.

Metodbeskrivning

Tillförsel från vattendrag och oövervakade områden

Tillförsel från vattendrag beräknas med hjälp av månadsvis vattenkemidata från det nationella miljöövervakningsprogrammet för flodmynningar och vattenflödesdata från SMHI.

Vattenkemidatan räknas om till dygnsvärden och multipliceras sedan med dygnsmedelvattenflödet. Därefter beräknas månads- och årstransporter för de enskilda vattendragen. Metoden som används för provtagning av vattenkemi följer undersökningstypen Vattenkemi i vattendrag.

Flodmynningsprogrammet omfattar de större svenska vattendragen samt vissa representativa mindre vattendrag (totalt 47 st). Dessa täcker cirka 85 % av den svenska landarealen. Mätpunkterna ligger i regel uppströms tätorter och industrier vid vattendragens mynningar. Resten av landarealen, de oövervakade landområdena, består framförallt av mindre vattendrag och kustområden. Belastningen från dessa områden uppskattas genom att använda tillförseln per ytenhet från likartade närliggande områden som övervakas. 

I detta dataunderlag är tillförseln från oövervakade områden inkluderad i tillförseln från vattendrag.

Tillförsel från punktkällor

Punktkällor omfattar tillståndspliktiga avloppsreningsverk och industrier, med direktutsläpp till kusten.

Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter är ålagda att årligen leverera en miljörapport till Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP), varifrån data om utsläpp till vatten kan hämtas. Omfattningen av utdraget varierar något från år till år beroende på antal aktiva verksamheter och förändring av respektive verksamhets storlek.

Riktlinjer och referenser

Beräkning av tillförsel från vattendrag och punktkällor sker i linje med de riktlinjer som utvecklats inom Helcom och Ospar.

  • OSPAR 1998. Principles of the Comprehensive Study on Riverine Inputs and Direct Discharges (RID). 1998-5. OSPAR Commission, London.
  • HELCOM 2006. PLC-Water guidelines.

En detaljerad beskrivning av dataunderlag och metodik finns vår rapport God havsmiljö 2020, Del 3 Övervakningsprogram.PDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljödata Miljömål Miljöövervakning Programområde Kust och Hav Statistik Övergödning

Publicerad: 2015-11-13
Uppdaterad: 2018-04-10

Sidansvarig: Webbredaktionen