Växtplankton i sjöar

Hitta på sidan

Mängden växtplankton speglar mängden näringsämnen i vattnet och återspeglar om sjön är övergödd. Av trendsjöarna som övervakas regelbundet har 94 procent god eller hög status. Man ser inga tydliga trender under åren 1997–2021. Resultaten kommer från HaV:s nationella miljöövervakningsprogram för sötvatten.

logotyp för sveriges officiella statistk

Havs- och vattenmyndigheten följer årligen förändringar av mängden växtplankton (totala biomassan) och sammansättningen av växtplanktonarter i ett landstäckande stationsnät av så kallade trendsjöar

Trendsjöarna ligger i områden som är så opåverkade som möjligt av lokala föroreningskällor. Främst är det storskaliga trender orsakade av klimatförändringar, övergödning och försurning som följs.

Det är mängden växtplankton och vilka växtplanktonarter som finns i sjöarna som används för att bedöma sjöarnas status. Här redovisas enbart bedömningar med hjälp av mängden växtplankton.

Inga tydliga trender

En bild av nuläget i trendsjöarna redovisas på kartan nedan. Av dessa sjöar har i 2021 uppnått 73 procent hög status och 21 procent har uppnått god status beträffande mängden växtplankton.

I resten av sjöarna, de som har måttlig, otillfredsställande eller dålig status behövs ytterligare undersökningar för att kunna bedömer varför kvalitén avseende växtplankton motsvara en mindre än god status.

Status i trendsjöar vad gäller växtplankton 2016-2018. Karta, illustration.

Kartan visar en bedömning av status i trendsjöar utifrån mängden växtplankton 2019-2021. Bedömningen görs av medelvärden för minst tre år. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten. 

I det hundratal trendsjöar som har undersökts 1997–2021 kan man inte se några tydliga trender i statusen sett till mängden växtplankton (se diagram nedan).

Diagrammet visar en årlig bedömning av trendsjöarnas status gällande mängden växtplankton 1997–2021. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten.

Diagrammet visar en årlig bedömning av trendsjöarnas status gällande mängden växtplankton 1997–2021. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten.

Dataunderlag till växtplankton i sjöar

Dataunderlaget kommer från Institutionen för vatten och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som är datavärd för miljöövervakningsdata för sjöar och vattendrag. De utför också vattenundersökningar på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

SLU:s webbplats kan man hämta hem grunddata från miljöövervakningen från bland annat trendvattendrag, trendsjöar och omdrevssjöar. Man kan också se en grafisk presentation av tidsserier och statistisk information.

Metodbeskrivning växtplankton i sjöar

Sjöarnas status har klassas enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVFMS 2019:25).

För enkelhetens skull har endast den totala biomassan av växtplankton (mängden växtplankton) i de nationellt övervakade trendsjöarna bedömts. Statusen avseende växtplankton bedöms med hjälp av ett medelvärde av den totala biomassan från prov som tagits i juli - augusti under minst tre år. Här har det gjorts för perioden 2019 - 2021.

För att se hur statusen har förändrats över tiden har sjöarna även klassificerats årsvis för perioden 1997 - 2021.

Vid årsvis klassning ökar osäkerheten för en enskild sjö på grund av mellanårsvariationen i de enskilda sjöarna. För att undvika detta används därför ett medelvärde för flera år.

Beskrivning av delprogram

Växtplankton i sjöar ingår i delprogrammet trendstationer sjöar. Beskrivningen av delprogrammet innehåller även information om kvalitet vid provtagning och analys.

Kvalitetsdeklaration

Kvalitetsdeklaration: Växtplankton i sjöar Pdf, 157.8 kB.

Publicerad: 2014-09-10
Uppdaterad: 2020-02-28
Sidansvarig: Webbredaktion