Fisk i vattendrag

Hitta på sidan

Av de 29 trendvattendrag som provfiskades under perioden 2007-2018 hade 24 årligen en fiskfauna som stämmer väl med vattendragens naturliga förutsättningar (god eller hög ekologisk status). Ett till fem av de undersökta vattendragen hade olika år en något avvikande fiskfauna (måttlig ekologisk status) jämfört med förväntade värden, medan otillfredsställande status noterats vid fyra tillfällen under hela perioden. Fångstresultaten visade inte någon generell trend som tyder på en pågående förändring i vattendragens fiskfauna. Däremot visade två vattendrag en försämrad status under 2018 jämfört med tidigare år. Detta beror med stor sannolikhet på den mycket torra och varma sommaren 2018.

logotyp för sveriges officiella statistik

För att kunna upptäcka och följa storskalig påverkan av till exempel klimatförändringar och nedfall av försurande ämnen genomförs inom ramen för det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten årligen kvantitativa provfisken (elfisken) i ett antal utvalda trendvattendrag fördelade på olika geografiska regioner och vattendistrikt.

De utvalda vattendragen är i regel opåverkade av lokala utsläpp och representerar relativt opåverkade små till mellanstora vattendrag i Sverige. Under-sökningen av fiskbeståndens status omfattar de parametrar som ramdirektivet för vatten kräver skall ingå i bedömningen av fiskfaunans ekologiska status. Det innebär att undersökningen omfattar indikatorer på fisksamhällets artsammansättning, individtäthet och biomassa, samt fiskens storleks-fördelning. För laxfiskar som till exempel lax, öring och harr görs därför en uppdelning i två storleksklasser (årsungar och äldre fisk).

Vattendragsindexet VIX som används för bedömningen av fiskfaunans ekologiska status omfattar sex indikatorer (täthet av lax och öring, andel laxfiskar med reproduktion, andel toleranta arter, andel intoleranta arter, andel lithofila (hårbottenlekande) arter och andel toleranta individer).

Eftersom fiskfaunan i vattendragen varierar naturligt med vattendragets storlek, geografiskt läge, höjd över havet, årsmedeltemperatur, typ av öringpopulation, vattendragets lutning och under-sökningslokalens närhet till sjöar tas också hänsyn till detta vid bedömningen av fiskfaunans ekologiska status.

Huvuddelen av vattendragen har god eller hög status

Under perioden 2007-2018 har 29 trendvattendrag provfiskats. Utgående från genomsnittsvärdet för vattendragsindexet VIX hade 24 vattendrag (83%) en fiskfauna med god eller hög ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningens klassning under perioden (se diagram). Det innebär att dessa vattendrag har en fiskfauna som stämmer relativt väl med vattendragens naturliga förutsättningar. Hög status innebär att indikatorerna avviker extremt lite från referensvärdena, medan god status indikerar en liten avvikelse.

De vattendrag som i genomsnitt hade en fiskfauna med hög ekologisk status var Muddusälven, Vapstälven och Skärån. Muddusälven avvattnar Muddus nationalpark och Vapstälven är ett opåverkat fjällvattendrag i Västerbotten. Trots att Skärån är belägen i Skåne är den relativt opåverkad i de övre delarna tack vare att huvuddelen av avrinningsområdet ligger inom Söderåsens nationalpark.

Av de undersökta vattendragen var det bara Anråsälven och Virån som i genomsnitt för perioden 2007-2018 hade fångstresultat och indexvärden som indikerade en avvikande fiskfauna med måttlig till ofredsställande ekologisk status. Vid 2018 års elfiske hade Kolarebäcken och Norrhultsbäcken, som båda ligger i södra Sverige, otillfredsställande ekologisk status. Detta beror med stor sannolikhet på den mycket torra och varma sommaren 2018. För perioden 2007-2018 visar fångstresultaten inte någon generell trend för fiskfaunans ekologiska status i trendvattendragen.

status i trendvattendrag med avseende på fisk vid 2018 års elfiske. karta.illustration

Status i 29 trendvattendrag med avseende på fisk vid 2018 års elfiske. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten.

officiell statistik fisk i vattendrag 2007-2018

Årlig bedömning av trendvattendragens status med avseende på fiskfaunan under perioden 2007-2018. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten.

Provfiske för att följa förändringar

SLU genomför så kallade provfisken i bäckar, mindre åar och älvar (vattendrag). De provfiskar för att följa storskalig påverkan som exempelvis försurning av mark och vatten samt klimatförändringar. De vattendrag som övervakas årligen kallas trendvattendrag.

Trendvattendragen är i de flesta fall relativt lite påverkade av den lokala miljön. De ska representera en helhetsbild av Sverige och situationen i olika delar av landet. Fiskfaunan i vattendraget varierar naturligt, i huvudsak med var i Sverige vattendraget ligger, höjd över havet, vattendragets storlek och hur nära sjöar ligger.

Fiskbeståndens ekologiska status bedöms med hjälp av indikatorer på fisksamhällets artsammansättning, individtäthet och fiskarternas storleksfördelning. Detta innebär bland annat att man bestämmer fiskarter, räknar antalet fiskar man fångat och mäter dessa. Undersökningen omfattar de indikatorer som ramdirektivet för vatten kräver.

Dataunderlag till fisk i vattendrag

Dataunderlaget baseras på ett standardiserat provfiske och ingår i den nationella miljöövervakningen av miljötillståndet i vattendrag, programområde Sötvatten.

Dataunderlaget är hämtat från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Institutionen för akvatiska resursers sötvattenslaboratorium i Drottningholm som är nationell datavärd för provfisken.

SLU genomför fältprovtagning, analys, databearbetning och rapportering på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Databasen för elfiske – Elfiskeregistret (SERS)

Här finns bland annat underlagsdata till officiell statistik för fisk i vattendrag. Databasen SERS har varit under uppbyggnad sedan 1989 och består idag av elfiskedata fördelade på knappt 13 000 elfiskelokaler.

Metodbeskrivning till fisk i vattendrag

Vattnets ekologiska status i sjöar och vattendrag klassas enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVFMS 2019:25).

Beskrivning av delprogrammet

Beskrivningen av delprogrammet Trendvattendrag innehåller även information om kvalitet vid provtagning och analys.

Kvalitetsdeklaration

Kvalitetsdeklaration - Fisk i vattendrag Pdf, 369.3 kB.

Publicerad: 2017-01-18
Uppdaterad: 2020-02-28
Sidansvarig: Webbredaktion