Andra myndigheters officiella statistik som berör fiske, havs- och vattenmiljö

Flera andra myndigheter publicerar officiell statistik som berör fiske samt havs- och vattenmiljön. Här har vi gjort en sammanställning för att göra den officiella statistiken tillgänglig för användare.

Hitta på sidan

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ansvarar för officiell statistik om utsläpp, avfall och miljötillstånd. På Naturvårdsverkets webbsidor om officiell statistik hittar du till exempel statistisk om gråsälens hälsotillstånd, havsörnens häckningsframgång, metaller i grundvatten, sjöar och vattendrag, bly-, kvicksilver- och kadminumhalter i fisk och kemikalier som dioxin, PCB och PFOS (perfluoroktansulfonat) i fisk och sillgrissleägg. Här hittar du även statistik om utsläpp till vatten och slamproduktion.

Jordbruksverket

Jordbruksverket ansvarar för officiell statistik om vattenbruk och jordbruk. Hos Jordbruksverket hittar du exempelvis statistik om vattenbruk (odlad fisk och skaldjur) och om jordbruksarealernas användning och produktion.

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen ansvarar för kemikalier; försäljning och användning. På Kemikalieinspektionens webbsidor finner du bland annat sålda kvantiteter av bekämpningsmedel och flödesanalyser för olika kemiska ämnen.

Trafikanalys

Trafikanalys ansvarar för statistik om sjöfarten och på Trafikanalys webbsidor för officiell statistik kan du bland annat ta del av statistik om varu- och passagerartrafik och fartyg i svenska hamnar.

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen ansvarar för officiell statistik om skogsbruk. På Skogsstyrelsens webbsidor för officiell statistik hittar du bland annat statistik om produktion och sysselsättning i skogsbruket.

Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyrån ansvarar för officiell statistik om miljöekonomi och hållbar utveckling, gödselmedel, kalk, markanvändning och vattenanvändning. Hos SCB hittar du till exempel statistik om skräpmätning längs kuster och stränder, försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar och vattendrag samt skog, försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk samt kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark och jordbrukssektor.

Eftersom SCB samordnar Sveriges officiella statistik hittar du även all svensk officiell statistik hos dem. För en fullständig lista över ansvarsområden för den officiella statistiken se bilagan i Förordning (2001:100) om den officiella statistiken.

Publicerad: 2014-09-10
Uppdaterad: 2017-12-21
Sidansvarig: Webbredaktion