Officiell statistik - fiske

Hitta på sidan

Inom statistikområdet fiske ingår statistik om både yrkesmässigt fiske och fritidsfiske.

Yrkesfiske i hav, sötvatten och fritidsfiske

I yrkesfisket ingår statistik om fisk- och skaldjursfångster samt försäljningsvärdet i första handelsledet, det vill säga hos de företag som köper fisken direkt från fiskaren. För det yrkesmässiga fisket i havet finns även uppgifter om fiskefartyg.

I fritidsfisket ingår statistik om antalet utövare, boenderegion, var man fiskar, vilka redskap som används, fångsterna och de samlade utgifterna för fritidsfisket.

Yrkesmässigt fiske

Statistiken om yrkesfisket i havet redovisas per månad och år. De månadsvisa rapporterna är uppdelade på kuststräcka där fisken landas. Årsrapporten med fångststatistik är uppdelad på de havsområden där fisken fångats samt på den kuststräcka som fisken landats. Statistiken över fartyg som fiskar i havet inkluderar uppgifter om antal fartyg per län fördelat på aktiva och passiva fartyg,  motorstyrka samt storlek och lastförmåga, så kallat bruttotonnage. 

Statistiken om det yrkesfisket i sötvatten framställs årsvis och är uppdelat på de fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren samt från övriga inlandsvatten där yrkesfiske bedrivs.

Fritidsfiske

Statistiken för fritidsfisket i Sverige tas fram av Statistiska Centralbyrån, SCB, på uppdrag av HaV.

Undersökningen är en nationell enkätundersökning med ett slumpvis urval av personer i åldern 16 till 80 år som är folkbokförda i Sverige. För att minska mätfelet att den svarande har svårt att komma ihåg frågor om sitt fiske skickas enkäter ut vid tre tillfällen under kalenderåret med frågor om de fyra senaste månadernas fiske. Med fritidsfiske avses i denna statistik allt fiske som inte är licensierat yrkesfiske.

Reglerat av EU

Delar av den officiella fiskestatistiken som Havs- och vattenmyndigheten producerar regleras av EU.

På Eurostats webbplats hittar du:

Publicerad: 2021-10-06
Sidansvarig: Webbredaktion