Fångststatistik för fritidsfisket

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för officiell statistik inom fiskets område. Statistiken har på HaV:s uppdrag producerats av Statistiska centralbyrån, SCB.

Med fritidsfiske avses i denna statistik allt fiske som inte sker med stöd av fiskelicens eller personlig fiskelicens.

Fritidsfiskare i Billdal

Foto: Gustav Enhol Blomqvist

Fritidsfisket i Sverige 2020

  • Under 2020 ägnade sig ungefär 1,7 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång i svenska vatten, varav 1,2 miljoner män och 0,5 miljoner kvinnor. Detta gäller personer som är folkbokförda i Sverige, i åldern 16–80 år.
  • Antal fiskedagar uppgick 2020 till omkring 16,8 miljoner och antalet redskapsdagar till cirka 18,2 miljoner. I genomsnitt var cirka hälften av dessa dagar ifrån antingen en privat båt eller en turbåt.
  • Den fångst som behölls uppskattas till 7 400 ton från sjöar och vattendrag. Bland de viktmässigt dominerande arterna i den fångst man behöll märks främst kräfta och abborre. Den art som återutsätts i störst mängd är gäddan. Över 80 procent av samtliga gäddfångster återutsätts.
  • Behållen fångst från havet uppskattas till cirka 4 900 ton. Den behållna fångsten bestod främst av makrill, sill/strömming samt torsk. Även i havet är det gäddan som är den art som återutsätts i störst utsträckning.
  • Fritidsfiskets sammanlagda utgifter inklusive investeringar var enligt undersökningen omkring 14 miljarder kronor under 2020. Exklusive investeringar uppgår denna summa till cirka 4,6 miljarder kronor.
Stapeldiagram med statistik för fritidsfiske.

Antalet fritidsfiskare 2017-2020 fördelat på ålder och kön.

Under 2020 ökade fritidsfisket ytterligare till cirka 1,7 miljoner utövare jämfört med 1,6 miljoner utövare 2019. Ökningen jämfört med föregående år är inte statistisk signifikant men jämfört med 2017 och 2018 kan man med statistiskt säkerhet säga att antalet utövare har ökat. Ökningen kan återigen härledas till män och vi ser att utövandet har ökat i de äldre åldersgrupperna, 30-50 år och 51-80 år. Fortsättningsvis kan ökningen även härledas till att allt fler som bor i en storstadsregion intresserar sig för fiske.

Stapeldiagram över antal fritidsfiskare per bostadsregion

Antal fritidsfiskare 2020 per bostadsregion.

Utöver att fler ägnar sig åt fiske påvisar undersökningen att fritidsfiskarna har fiskat mer under 2020 än tidigare år. Antalet fiskedagar i Sverige har ökat hela 32 procent jämfört med föregående år. Ökningen kan främst härledas till fritidsfiske i inlandet, dvs. i sjöar och vattendrag. Ökningen är statistisk signifikant.

Diagram, antal fiskedagar 2017-2020

Antal fiskedagar 2017-2020

Publicerad: 2014-11-20
Uppdaterad: 2020-06-29
Sidansvarig: Webbredaktion