Alkalinitet i grundvatten

Hitta på sidan

Sura ämnen i luftföroreningar och nedfallet av sura ämnen har minskat kraftigt sedan 1970-talet och detta återspeglas i en långsamt ökande alkalinitet i det ytliga grundvattnet. Hälften av mätstationerna inom det nationella övervakningsprogrammet för grundvatten visar signifikant ökande trender, även om ökningen går för sakta för att ge något tydligt genomslag i fördelningen mellan olika tillståndsklasser.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Havs- och vattenmyndigheten följer utvecklingen av alkalinitet i grundvatten i ett landstäckande stationsnät. Alkalinitet är ett mått på vattnets buffertförmåga, det vill säga dess förmåga att neutralisera försurning. Om vattnet har en hög alkalinitet har vattnet en god buffertförmåga mot försurning.

Grundvattnet som analyseras kommer från områden som är så opåverkade som möjligt av lokala föroreningskällor. Grundvattenproverna tas på 0 – 20 meters djup i ytligt jordgrundvatten. Vatten från dessa stationer har analyserats under 10 – ca 50 år för att följa förändringar. Sura ämnen i luftföroreningar och nedfallet av sura ämnen har minskat kraftigt under det senaste decenniet, och detta återspeglas i en generell ökning av alkaliniteten i det ytliga grundvattnet.

Försurningskänsligheten i svenska grundvatten är i allmänhet hög på grund av naturliga förutsättningar i Sveriges berggrund.

Svenskt grundvatten är ofta försurningskänsligt

Alkalinitet i svenska grundvatten är generellt låg eftersom en stor del av landets yta utgörs av urberg. Urberget är tämligen svårvittrat och ger upphov till svårvittrade jordarter som ger sämre skydd mot försurning än jordarter med mer lättvittrade mineral som exempelvis kalciumkarbonat.

Kartan nedan visar att områden som har kalkhaltig berggrund, som Skåne och Östergötland, eller kalkhaltiga jordarter, som Uppland, har flera stationer med en mycket hög alkalinitet. I sydvästra Sverige har det sura nedfallet från luften medfört att alkaliniteten har minskat och i flera stationer är den mycket låg.

Alkalinitet i grundvatten från 172 övervakningsstationer. Karta, illustration.

Kartan visar på alkalinitet i grundvatten från 172 övervakningsstationer år 2018. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten.

Alkaliniteten ökar långsamt

Under perioden 1996 – 2018 har alkaliniteten ökat vid hälften av mätstationerna. I diagrammet nedan kan man se att mer än 50 procent av 111 utvalda grundvattenstationer har låg till mycket låg halt av alkalinitet. Det förhållandet har inte förändrats under perioden 1996 – 2018 trots att halterna generellt ökar. Detta beror troligtvis på att ökningen går långsamt och inte hunnit få något tydligt genomslag i fördelningen mellan tillståndsklasser som visas i diagrammet nedan. Vissa år saknas en eller flera stationer och antalet stationer ökar med tiden (eftersom vissa stationer började provtas först år 2000, 2007 eller 2008) men det påverkar inte de generella slutsatserna.

Årlig bedömning av tillståndsklass för alkalinitet i grundvatten under perioden 1996-2018. Illustration, diagram.

Årlig bedömning av tillståndsklass för alkalinitet i grundvatten under perioden 1996-2018. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten.

Dataunderlag till alkalinitet i grundvatten

Dataunderlaget kommer från Sveriges geologiska undersökning (SGU) som är datavärd för miljöövervakningsdata och utförare av grundvattenundersökningar på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

SGU har en karttjänst (Miljöövervakning av grundvatten) på sin webbplats där man kan hämta grunddata från miljöövervakningen i olika län. Det går också att ta fram en grafisk presentation av tidsserier och statistisk information.

Metodbeskrivning till alkalinitet i grundvatten

Grundvattnets tillstånd klassas enligt de bedömningsgrunder som SGU tog fram 2013. Läs Bedömningsgrunderna för grundvatten (2013:1).

Bedömningsgrunder för grundvatten är ett verktyg som ska möjliggöra tolkning och utvärdering av miljödata.

Beskrivning av delprogram

Beskrivningen av delprogrammen Grundvatten trendstationer och Grundvatten omdrevsstationer innehåller även information om kvalitet vid provtagning och analys.

Kvalitetsdeklaration

Kvalitetsdeklaration - Alkalinitet i grundvatten Pdf, 220 kB.

Publicerad: 2014-09-10
Uppdaterad: 2020-02-28
Sidansvarig: Webbredaktion