Alkalinitet i grundvatten

Hitta på sidan

Sura ämnen i luftföroreningar och nedfallet av sura ämnen har minskat kraftigt sedan 1970-talet. Denna förbättring återspeglas i en långsamt ökande alkalinitet i grundvattnet.

Sveriges geologiska undersökning och Havs- och vattenmyndigheten följer utvecklingen av alkalinitet i grundvatten i ett landstäckande stationsnät. Grundvattnet som analyseras kommer från områden som är så opåverkade som möjligt av lokala föroreningskällor. Grundvattenproverna tas huvudsakligen på 0 - 20 meters djup. Vatten från dessa stationer har analyserats under cirka 10 - 50 år för att följa haltförändringar.

Alkalinitet är ett mått på vattnets buffringsförmåga, det vill säga dess förmåga att neutralisera försurning. Om vattnet har en hög alkalinitet har vattnet en god buffringsförmåga mot försurning.

Sura ämnen i luftföroreningar och nedfallet av sura ämnen har minskat kraftigt sedan slutet av 1970-talet, och detta återspeglas i en generell ökning av alkaliniteten i grundvattnet.

Svenskt grundvatten är ofta försurningskänsligt

Alkaliniteten i ytliga svenska jordgrundvatten är generellt låg eftersom en stor del av landets yta utgörs av urberg. Urberget är tämligen svårvittrat och ger upphov till svårvittrade jordarter, som ger sämre skydd mot försurning än jordarter med mer lättvittrade mineral som exempelvis kalciumkarbonat.

Kartan nedan visar att områden som har kalkhaltig berggrund, som Skåne och Östergötland, eller kalkhaltiga jordarter, som Uppland, har flera stationer med en mycket hög alkalinitet. I sydvästra Sverige har det sura nedfallet från luften medfört att alkaliniteten har minskat och i flera stationer är den mycket låg.

Alkalinitet i grundvatten från 172 övervakningsstationer. Karta, illustration.

Kartan visar på alkalinitet i grundvatten från 181 övervakningsstationer år 2021. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten.

Alkaliniteten ökar långsamt

Under perioden 1996 - 2021 har alkaliniteten ökat vid nästan tre fjärdedelar av mätstationerna. I diagrammet nedan kan man se att mer än 50 procent av 112 utvalda grundvattenstationer har låg till mycket låg halt av alkalinitet. Det förhållandet har inte förändrats under perioden 1996 - 2021 trots att halterna generellt ökar. Detta beror troligtvis på att ökningen går långsamt och inte hunnit få något tydligt genomslag i fördelningen mellan tillståndsklasser som visas i diagrammet nedan. Vissa år saknas en eller flera stationer och antalet stationer ökar med tiden (eftersom vissa stationer började provtas först efter år 1996) men det påverkar inte de generella slutsatserna.

Årlig bedömning av tillståndsklass för alkalinitet i grundvatten under perioden 1996-2018. Illustration, diagram.

Årlig bedömning av tillståndsklass för alkalinitet i grundvatten under perioden 1996 - 2021. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten.

Dataunderlag till Alkalinitet i grundvatten

Dataunderlag

Metodbeskrivning till Alkalinitet i grundvatten

Grundvattnets tillstånd klassas enligt de bedömningsgrunder som SGU tog fram 2013. Läs Bedömningsgrunderna för grundvatten (2013:1).

Bedömningsgrunder för grundvatten är ett verktyg som ska möjliggöra tolkning och utvärdering av miljödata.

Beskrivning av delprogram

Beskrivningen av delprogrammen Grundvatten trendstationer och Grundvatten omdrevsstationer Pdf, 229 kB. innehåller även information om kvalitet vid provtagning och analys.

Kvalitetsdeklaration

Sötvatten - Miljötillstånd Pdf, 225.7 kB.

Publicerad: 2014-09-10
Uppdaterad: 2020-02-28
Sidansvarig: Webbredaktion