Klorid i grundvatten

Hitta på sidan

Halten av klorid (salt) i grundvatten har varit tämligen stabil under perioden 1996 – 2021.

logotyp för sveriges officiella statistik.

Sveriges geologiska undersökning och Havs- och vattenmyndigheten följer utvecklingen av kloridhalter i grundvatten i ett landstäckande stationsnät. Grundvattnet som analyseras kommer från områden som är så opåverkade som möjligt av lokala föroreningskällor. Grundvattenproverna tas på huvudsakligen på 0 - 20 meters djup. Vatten från dessa stationer har analyserats under cirka 10 - 50 år för att följa haltförändringar.

Klorid i grundvatten kommer bland annat från nederbörden. Klorid kan även förekomma naturligt i jordlager och berggrund. I områden som har varit täckta av hav är halterna ofta högre och i mycket kustnära områden kan grundvattnet vara påverkat av nutida hav. Klorid i grundvattnet kan även lokalt komma från avlopp, deponier och saltning av vägar.

I huvudsak låg halt av klorid

Av analyserade övervakningsstationer år 2021 hade ca 85 procent mycket låg eller låg halt av klorid (mindre eller lika med 20 mg/l). Alla stationer ovanför högsta kustlinjen hade låg eller mycket låg halt. Höga eller mycket höga halter uppmättes inte i några stationer.

Kloridhalterna i 172 övervakningsstationer år 2018. Karta, illustration.

Kartan visar kloridhalterna i 181 övervakningsstationer år 2021. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten.

Inga generella förändringar i grundvattnets kloridhalt 1996 - 2021

Låga kloridhalter har präglat de flesta (cirka 80 – 90 %) av grundvattenstationerna under perioden 1996 - 2021. Det går inte att utläsa några tydliga trender i förhållandet mellan de olika tillståndsklasserna. Vissa år saknas en eller flera stationer och antalet stationer ökar med tiden (eftersom vissa stationer började provtas först efter år 1996) men det påverkar inte de generella slutsatserna.

Tillståndsklasser för klorid i grundvatten under perioden 1996-2018. Diagram, illustration.

Årlig bedömning av tillståndsklasserna för klorid i grundvatten under perioden 1996 - 2021. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten.

Dataunderlag klorid i grundvatten

Dataunderlaget kommer från Sveriges geologiska undersökning (SGU) som är datavärd för miljöövervakningsdata och utförare av grundvattenundersökningar på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

SGU har en karttjänst (Miljöövervakning av grundvatten) på sin webbplats där man kan hämta grunddata från miljöövervakningen i olika län. Det går också att ta fram en grafisk presentation av tidsserier och statistisk information.

Metodbeskrivning klorid i grundvatten

Grundvattnets tillstånd klassas enligt de bedömningsgrunder som SGU tog fram 2013. Läs Bedömningsgrunderna för grundvatten (2013:1).

Bedömningsgrunder för grundvatten är ett verktyg som ska möjliggöra tolkning och utvärdering av miljödata.

Beskrivning av delprogram

Beskrivningen av delprogrammen Grundvatten trendstationer och Grundvatten omdrevsstationer Pdf, 215.8 kB. innehåller även information om kvalitet vid provtagning och analys.

Kvalitetsdeklaration

Sötvatten - Miljötillstånd Pdf, 225.7 kB.

Publicerad: 2014-09-10
Uppdaterad: 2020-02-28
Sidansvarig: Webbredaktion