Försurningspåverkan i grundvatten

Hitta på sidan

Det ytliga grundvattnet i södra Sverige är påverkat av försurning. Av samtliga grundvattenstationer har dock andelen med mycket hög försurningspåverkan minskat under de senaste åren. Resultaten kommer från det nationella övervakningsprogrammet för Sötvatten.

logotyp för sveriges officiella statistik.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Havs- och vattenmyndigheten följer utvecklingen av effekterna av sur nederbörd. Syftet är att se om åtgärderna för att minska utsläppen av försurande ämnen är tillräckliga för att vi ska få en återhämtning i grundvattnen. De valda grundvattenstationerna finns i ytligt grundvatten. Med ytligt grundvatten menas grundvatten som befinner sig på djup mellan 0 – 20 meter under markytan. Provtagning har utförts i stationerna under 10 – cirka 50 år.

Försurat grundvatten kan innebära miljöproblem. Det löser ut metaller i såväl omgivande mark som ur material i ledningar och andra installationer för vattenförsörjning. Det försurade grundvattnet innebär också en risk för människors hälsa och höga kostnader för att ersätta sönderfrätta vattenledningar. Vidare kan försurat ytligt grundvatten med förhöjda metallhalter, exempelvis aluminium, som flödar ut i vattendragen vara till skada för djur och växter.

Från hög och mycket hög påverkan i söder till måttlig påverkan i norr

Försurningspåverkan av det ytliga grundvattnet är för flera stationer hög till mycket hög i södra och sydvästra Sverige (se karta). I stora drag är det i resten av Sverige en låg till måttlig påverkan. Några provtagningsstationer har ingen eller obetydlig påverkan. Provtagningsplatsen som indikerar mycket stark påverkan vid Norrlandskusten beror på platsens sammansättning av berg- och jordarter.

Kartan visar tillståndsklassning av grundvatten med avseende på försurningspåverkan från provtagningar i 172 stationer år 2018. Karta, illustration.

Kartan visar tillståndsklassning av grundvatten med avseende på försurningspåverkan från provtagningar i 172 stationer år 2018. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten.

Minskning av mycket hög försurningspåverkan i ytligt grundvatten 1996 – 2018

Nedfallet av försurande ämnen, som svaveldioxid, har minskat kraftigt sedan slutet av 1970-talet, se Försurning av sjöar och vattendrag. Svaveldioxid bildas vid förbränning och omvandlas till sulfat och vätejoner i atmosfären. Sulfat fungerar därför som indikator för försurningspåverkan. Minskande halterna av sulfat i ytligt grundvatten visar på mindre påverkan från försurning.

I diagrammet nedan kan man se att andelen grundvattenstationer med mycket hög försurningspåverkan, som under den senare hälften av 1990-talet låg på 28 procent (medelvärde), har minskat till drygt 15 procent de senaste tre åren. Diagrammet visar utvecklingen av försurningspåverkan av grundvatten i 111 utvalda provtagningsstationer 1996 – 2018. Vissa år saknas en eller flera stationer och antalet stationer ökar med tiden (eftersom vissa stationer började provtas först år 2000, 2007 eller 2008) men det påverkar inte de generella slutsatserna.

Försurningspåverkan i klasser enligt bedömningsgrunder för grundvatten under perioden 1996-2018. Diagram, illustration.

Årlig bedömning av försurningspåverkan i klasser enligt bedömningsgrunder för grundvatten under perioden 1996-2018. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten.

Dataunderlag till försurningspåverkan i grundvatten

Dataunderlaget kommer från Sveriges geologiska undersökning (SGU) som är datavärd för miljöövervakningsdata och utförare av grundvattenundersökningar på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

SGU har en karttjänst (Miljöövervakning av grundvatten) på sin webbplats där man kan hämta grunddata från miljöövervakningen i olika län. Det går också att ta fram en grafisk presentation av tidsserier och statistisk information.

Metodbeskrivning till försurningspåverkan i grundvatten

Grundvattnets tillstånd klassas enligt de bedömningsgrunder som SGU tog fram 2013. Läs Bedömningsgrunderna för grundvatten (2013:1).

Bedömningsgrunder för grundvatten är ett verktyg som ska möjliggöra tolkning och utvärdering av miljödata.

Beskrivning av delprogram

Beskrivningen av delprogrammen Grundvatten trendstationer och Grundvatten omdrevsstationer innehåller även information om kvalitet vid provtagning och analys.

Kvalitetsdeklaration

Kvalitetsdeklaration - Försurningspåverkan i grundvatten Pdf, 220 kB.

Publicerad: 2014-09-10
Uppdaterad: 2020-02-28
Sidansvarig: Webbredaktion