Nitrat i grundvatten

Hitta på sidan

I Sverige är halterna av nitrat i grundvatten generellt mycket låga förutom i jordbruksområden.

logotyp för sveriges officiella statistik

Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Havs- och vattenmyndigheten följer utvecklingen av nitrathalter i grundvatten i ett landstäckande stationsnät. Grundvattnet som analyseras kommer från områden som är så opåverkade som möjligt av lokala föroreningskällor. Grundvattenproverna tas på huvudsakligen på 0 - 20 meters djup. Vatten från dessa stationer har analyserats under cirka 10 - 50 år för att följa haltförändringar.

Nitrathalterna i grundvatten är under naturliga förhållanden mycket låga. Det beror främst på att växtligheten tar upp det mesta nitratkvävet innan det når grundvattnet. Förhöjda halter i grundvatten beror framför allt på jordbrukets kvävegödsling. Inom begränsade områden i skogsmark i södra Sverige, där nedfallet av luftburet kväve är stort, kan det också bidra till försurning av grundvatten.

Mycket låg halt av nitrat i grundvatten förutom i jordbruksområden

I Norrland och i västra delen av Svealand har övervakningsstationerna mycket låg halt av nitrat i grundvatten med några få undantag i Jämtlands och Gästriklands jordbruksbygder samt två stationer i Lappland. I jordbruksbygder i mellersta och södra Sverige är spridningen större med ett flertal stationer med måttliga halter nitrat.

Tillståndsklassning av grundvatten med avseende på nitrat från provtagningar i 172 stationer år 2018. Karta, illustration.

Kartan visar tillståndsklassning av grundvatten gällande nitrat från provtagningar i 181 stationer år 2021. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten.

Nitrathalten är generellt sett mycket låg

Nitrathalterna i de 112 undersökta grundvattenstationerna sjönk ganska markant från 1996 fram till och med år 2000 då drygt 90 procent av provtagningsstationerna hade en mycket låg halt av nitrat. Därefter minskade andelen stationer med mycket låg halt till som lägst 72 procent år 2007. Andelen stationer med mycket låg halt har de senaste tio åren legat på strax under 80 procent.

De senaste åren har endast mycket små förändringar skett. Vissa år saknas en eller flera stationer och antalet stationer ökar med tiden (vissa stationer började provtas först efter år 1996) men det påverkar inte de generella slutsatserna.

De förändringar som ses över åren är tämligen marginella. Stationer i sydligaste Sveriges jordbruksbygder visar i allmänhet tendens till förbättring, medan stationer i Mellansverige med mycket svag jordbrukspåverkan försämrats något.

Tillståndsklass för nitrat i grundvatten under perioden 1996-2018. Diagram, illustration.

Årlig bedömning av tillståndsklass för nitrat i grundvatten under perioden 1996 - 2021. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten.

Dataunderlag nitrat i grundvatten

Dataunderlaget kommer från Sveriges geologiska undersökning (SGU) som är datavärd för miljöövervakningsdata och utförare av grundvattenundersökningar på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

SGU har en karttjänst (Miljöövervakning av grundvatten) på sin webbplats där man kan hämta grunddata från miljöövervakningen i olika län. Det går också att ta fram en grafisk presentation av tidsserier och statistisk information.

Metodbeskrivning nitrat i grundvatten

Grundvattnets tillstånd klassas enligt de bedömningsgrunder som SGU tog fram 2013. Läs Bedömningsgrunderna för grundvatten (2013:1).

Bedömningsgrunder för grundvatten är ett verktyg som ska möjliggöra tolkning och utvärdering av miljödata.

Beskrivning av delprogram

Beskrivningen av delprogrammen Grundvatten trendstationer och Grundvatten omdrevsstationer Pdf, 215.8 kB. innehåller även information om kvalitet vid provtagning och analys.

Kvalitetsdeklaration

Sötvatten - Miljötillstånd Pdf, 225.7 kB.

Publicerad: 2014-09-10
Uppdaterad: 2020-02-28
Sidansvarig: Webbredaktion