Nitrat i grundvatten

Hitta på sidan

Sverige har mycket låg halt av nitrat i grundvatten förutom i jordbruksområden. År 1997 var tillståndet betydligt bättre än 1996, men efter 2000 ökade nitrathalten igen och har sedan 2008 legat på ungefär samma nivåer som under mitten av 90-talet. Resultaten kommer från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.

logotyp för sveriges officiella statistik

Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Havs- och vattenmyndigheten följer utvecklingen av nitrathalter i grundvatten i ett landstäckande stationsnät. Grundvattnet som analyseras kommer från områden som är så opåverkade som möjligt av lokala föroreningskällor. Grundvattenproverna tas på 0 – 20 meters djup i ytligt jordgrundvatten.

Nitrathalterna i grundvatten är under naturliga förhållanden mycket låga. Det beror främst på att växtligheten tar upp det mesta nitratkvävet innan det når grundvattnet. Nitratkvävet är gödande, men kan också i södra Sverige, där nedfallet av luftburet kväve är stort, inom begränsade områden i skogsmark bidra till försurning av grundvatten. Förhöjda halter i grundvatten beror framför allt på jordbrukets kvävegödsling.

Mycket låg halt av nitrat i grundvatten förutom i jordbruksområden

I Norrland och i västra delen av Svealand har övervakningsstationerna mycket låg halt av nitrat i grundvatten med några få undantag i Jämtlands och Gästriklands jordbruksbygder samt två stationer i Lappland. I mellansvenska jordbruksbygder förekommer mycket låga till måttliga halter nitrat, en station i Örebro län visar dock på hög nitrathalt. I Skåne, Halland och Västra Götaland förekommer flera stationer med måttlig halt, två stationer med hög halt och en station med mycket hög halt (64 mg/l). Detta avspeglar jordbrukets påverkan inom dessa områden.

Tillståndsklassning av grundvatten med avseende på nitrat från provtagningar i 172 stationer år 2018. Karta, illustration.

Kartan visar tillståndsklassning av grundvatten med avseende på nitrat från provtagningar i 172 stationer år 2018. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten.

Nitrathalten är generellt sett mycket låg

Nitrathalterna i de 111 undersökta grundvattenstationerna sjönk ganska markant från 1996 fram till och med år 2000 då drygt 90 procent av provtagningsstationerna hade en mycket låg halt av nitrat. Därefter minskade andelen stationer med mycket låg halt till som lägst 72 procent år 2007. Sedan dess har nitrathalterna minskat något och andelen stationer med mycket låg halt har de senaste tre åren legat på strax under 80 procent.

De senaste åren har endast mycket små förändringar skett. Vissa år saknas en eller flera stationer och antalet stationer ökar med tiden (vissa stationer började provtas först år 2000, 2007 eller 2008) men det påverkar inte de generella slutsatserna.

De förändringarna som ses över åren är egentligen marginella. Stationer i sydligaste Sveriges jordbruksbygder visar ingen försämring, snarare förbättring, medan stationer i Mellansverige med mycket svag jordbrukspåverkan försämrats något.

Tillståndsklass för nitrat i grundvatten under perioden 1996-2018. Diagram, illustration.

Årlig bedömning av tillståndsklass för nitrat i grundvatten under perioden 1996-2018. Källa: Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakning, programområde Sötvatten.

Dataunderlag till nitrat i grundvatten

Dataunderlaget kommer från Sveriges geologiska undersökning (SGU) som är datavärd för miljöövervakningsdata och utförare av grundvattenundersökningar på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

SGU har en karttjänst (Miljöövervakning av grundvatten) på sin webbplats där man kan hämta grunddata från miljöövervakningen i olika län. Det går också att ta fram en grafisk presentation av tidsserier och statistisk information.

Metodbeskrivning nitrat i grundvatten

Grundvattnets tillstånd klassas enligt de bedömningsgrunder som SGU tog fram 2013. Läs Bedömningsgrunderna för grundvatten (2013:1).

Bedömningsgrunder för grundvatten är ett verktyg som ska möjliggöra tolkning och utvärdering av miljödata.

Beskrivning av delprogram

Beskrivningen av delprogrammen Grundvatten trendstationer och Grundvatten omdrevsstationer innehåller även information om kvalitet vid provtagning och analys.

Kvalitetsdeklaration

Kvalitetsdeklaration - Nitrat i grundvatten Pdf, 220 kB.

Publicerad: 2014-09-10
Uppdaterad: 2020-02-28
Sidansvarig: Webbredaktion