Hitta på sidan

Buskär-Tanneskär

För att skapa säkrare farleder in till Göteborgs hamn uppstod ett behov av att spränga bort grunda hårdbottnar. Men hårdbottnarna ansågs också vara mycket värdefulla för bland annat hummer. För att kompensera ingreppen i den marina miljön konstruerades sju stycken konstgjorda rev utanför hamninloppet vid Buskär och Tanneskär

Sju stycken konstgjorda rev

Avsikten med de konstgjorda reven var att de skulle gynna vissa fisk- och kräftdjursarter; framförallt hummer, krabbtaska, torsk, gråsej, bleka och vitling. I samband med att reven skapades mellan år 2002 och 2003 så etablerades även två fiskefria områden runt reven. Det ena området, Tanneskär, innefattar två stycken rev. Det andra området, Buskär, har fem stycken rev.

År 2007 sammanställdes insamlade data och projektet med de konstgjorda reven slutrapporterades, men de nya revens betydelse för hummern kunde inte utvärderas efter en så kort period, så regleringen av hummerfisket fortsatte.

Buskär-Tanneskär hade en särskild historik när det inkluderades i regeringsuppdraget om fiskefria områden, dels för att det har sitt ursprung i artificiella rev, men också för att området redan var fiskefritt. Eftersom området inkluderades bland de fiskefria områden som inrättades med anledning av regeringsuppdraget uppdaterades fiskeregleringen, vilket innebar en utvidgning av Tanneskärs fredningsområde åt öster, medan Buskärs fredningsområde förblev oförändrat.

Huvudmålsättningen med reven

Vid etableringen av de fiskefria områdena vid Buskär-Tanneskär var huvudmålsättningen att bygga upp ett lokalt hummerbestånd med fler och större individer. Men det skulle också kunna bidra till att områden i närheten får en god rekrytering av hummer. Detta eftersom hummerlarver i relativt sett stor mängd kan spridas från de skyddade områdena, och vuxna individer förflyttar sig till omkringliggande områden i takt med att tätheten ökar i de skyddade områdena. Vidare avsågs att åstadkomma ett skydd för torskfiskar i området, samt att den ökade mängden hummer och rovfisk skulle återupprätta deras ekosystemfunktion och påverkan på fisk- och kräftdjurssamhället som helhet.

Effekter

Kräftdjur

Resultaten visade en ökande beståndstäthet för hummer efter att fredningen införts. Effekten var tydlig och likvärdig vid de konstgjorda reven och naturliga hummerhabitat inom de fiskefria områdena.

Fångsterna av hummer i fisket med hummertinor ökade i genomsnitt med 120 procent vid de konstgjorda reven, respektive 275 procent vid de naturliga hummerhabitaten från 2003 till 2014. Vidare ökade medelstorleken från 80 mm till 94 mm (carapaxlängd) under fredningsperioden, vilket motsvarar en viktökning på ca 60–66 %.

I referensområdet utanför det fiskefria området ses inga förändringar i fångst av hummer över tid. Därmed förefaller skillnaderna mellan de fiskefria områdena och de fiskade områdena vara en effekt av fredningen.

Fisk

Provfiske med ryssjor visar även på vissa tendenser till effekter på fiskbestånden. Förekomst av större torsk, över 30 cm, är genomgående högre i det fiskefria området än i jämförelseområdet, men det kan inte ses någon skillnad i utvecklingen över tid.

Samtidigt ses en tendens till ökade fångster av glyskolja över tid. Krabbtaskan ökade i referensområdet, men däremot inte i det fiskefria området, sannolikt på grund av att den påverkas negativt av det växande beståndet av hummer.

Publicerad: 2017-02-22
Sidansvarig: Webbredaktion