Hitta på sidan

Gålö

Området runt Gålö i Stockholms skärgård har varit välkänt för sitt goda fiske på gös, gädda och abborre. Framför allt Lännåkersviken och Blista fjärd utgör ett viktigt lekområde för samtliga tre arter.

Försvagat bestånd i Gålö

Under slutet av 2000-talet noterades att flera områden i Östersjön hade försvagade bestånd av gös och gädda. Ett sådant område var Gålö i Stockholms skärgård. Området har under många årtionden varit ett av de mest populära bland fritidsfiskare i Stockholms skärgård för att fiska gös, gädda och abborre.

Fiskerättsägare har också fiskat gös och abborre med nät i området, men det har inte förekommit något yrkesfiske.

Fiskeförbud

År 2010 infördes förbud mot fiske i Lännåkersviken och delar av Blista fjärd. Samtidigt inrättades en buffertzon utanför området där det rådde fiskeförbud under lekperioden, 1 april till 30 juni. Det totala fiskeförbudet upphörde att gälla den 1 juli 2015, men enligt nuvarande regler är fiske fortfarande förbjudet mellan 1 april och 15 juni, både i det område som tidigare var fiskefritt och i det som var buffertzon med lekfredning.

Närliggande Askviken, öster om Gålö, har en likartad miljö och har därför fungerat som ett referensområde till fredningsområdet.

För en bättre vattenmiljö

Fiskeförbudet kom framförallt till för att skydda gösen, gäddan och abborren. Återetablering av rovfisk i skärgårdsområden som Gålö kan också minska några av effekterna av övergödning genom minskad förekomsten av fintrådiga alger, genom rovfiskens effekter på övriga födoväven. Det ger i sin tur en bättre vattenkvalitet, vilket är positivt för den som söker rekreation i området, och det skapar en bättre vattenmiljö för många arter som lever där.

Effekter

Resultaten visar att det fiskefria området haft en positiv effekt på lekbestånden av gös och gädda under den femåriga uppföljningsperioden. Fångsterna av vuxen fisk ökade markant över tid i förhållande till jämförelseområdet Askviken.

För abborre har det fiskefria området inte gett upphov till några positiva effekter på beståndstäthet eller storleksstruktur. Sannolikt kan frånvaron av effekt förklaras med att beståndet av abborre påverkats starkt av predation från skarv.  

Publicerad: 2017-02-22
Sidansvarig: Webbredaktion