Abborre

Hitta på sidan

Abborren (Perca fluviatilis) finns allmänt över hela Sverige med undantag för fjällregionen. Den förekommer i kustområdet i hela Östersjön och Bottniska viken.

Abborre. Illustration.Förstora bilden

Illustration: Wilhelm von Wright

Utbredning

Abborren finns allmänt i sjöar och vattendrag över hela Sverige med undantag för fjällregionen. I kustområdet förekommer den i hela Östersjön och Bottniska viken.

Bestånd

Abborre är en art där beståndets storlek och storleksstruktur kan variera kraftigt över tid, beroende på ekologiska interaktioner inom populationen och samspel med andra arter. Det betyder att starka årsklasser av abborre vissa år kan ha stort genomslag i populationen och medföra större fångster under ett antal år därefter.

Vid provfisken utförda av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har fångst per försök av abborre varierat betydligt mellan år, och även mellan olika områden i Hjälmaren, Mälaren och Vänern. I provfisken i Vättern har beståndets status hållits relativt stabil.

Lek

Leken sker mellan april och juli på grunt vatten där äggsträngar ofta fästs på vegetation. Det är vanligt att kustbestånd vandrar upp i sötvatten för att leka.

Vandringar

Abborren är relativt stationär under uppväxttiden men vandrar till lekplatser, för det mesta kortare än 10 kilometer. I Östersjön kan abborre vandra mellan olika kustavsnitt. Genetiska studier längs kusten visar att släktskapet mellan abborrar är starkt inom avstånd under 100 kilometer.

Ålder och storlek

Individer på 26 år har påträffats. Vid kusten blir abborren vanligtvis inte äldre än 10–15 år. Honan kan uppnå en längd kring 50 centimeter och vikt över 3 kg. Hanen väger sällan över 1 1/2 kg.

Hanen blir könsmogen vid 2 till 4 års ålder och honan vid 3 till 5 år.

Levnadssätt

Abborrens rekrytering gynnas av höga sommartemperaturer. Sommartid samlas abborren gärna i vegetation på grunt vatten, men under vintern finns den på djupare bottnar. I början lever den av djurplankton och övergår sedan till att äta insektslarver, kräftdjur och små fiskar. Vid 10–20 cm längd övergår den ofta till enbart fisk och kräftdjur som föda.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fiskeregler för abborrfiske

Mer information om fiskeregler finns på sidan Abborre - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar.

Publicerad: 2013-11-26
Uppdaterad: 2020-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion