Hitta på sidan

Fiskevård till glädje och nytta för alla

Vi arbetar med miljö- och fiskelagstiftningen samt det statliga anslaget Åtgärder för havs och vattenmiljön som verktyg för att bevara och restaurera hav, sjöar och vattendrag.

Anslaget används bland annat till

  • kalkning av sjöar och vattendrag, för att motverka försurningen
  • åtgärder som reningsanläggningar och återskapande av våtmarker för att minska övergödningen
  • bevarande och restaurering av livsmiljöerna i hav, sjöar och vattendrag
  • miljöövervakning, forskning och utveckling

Vi ansvarar för nationella beslut om var, när och hur fiske får bedrivas i havet och i de fem stora sjöarna, samt tillrinnande vattendrag. Genom fiskelagstiftningen kan vi skydda hotade arter och stammar även i övriga sjöar och vattendrag.

Målet är att fiske sker på ett sådant sätt att ekosystemet och fiskbestånden bevaras och ger en långsiktigt goda fiskemöjligheter – även för kommande generationer!

Vi behöver lyssna och lära

Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav.

Vi ska gentemot olika intressen vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförande av miljöpolitiken och arbeta för en hållbar förvaltning av fiskbestånden. För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi träffa alla er som vill arbeta för levande hav, sjöar och vattendrag.

Fiske skapar engagemang

1,5 miljoner svenskar fiskar på sin fritid varje år. Det vanligaste är olika former av sportfiske. Flera miljarder läggs ner på fisket varje år vilket gynnar fisketurismen i t.ex. glesbygd. De viktigaste motiven till fiske är avkoppling, naturupplevelser, gemenskap och fångst till hushållet.

Fiskbestånden och livet i vattnet kan påverkas av försurande luftutsläpp, övergödning, gifter, för hårt fiske och vattenkraftutbyggnad. Intresset för fiske skapar engagemang för miljö och för fiskevård. Det ideella engagemanget är en viktig kraft i miljömåls- och fiskevårdsarbetet!

Läs vår folder om fiskevård.

Publicerad: 2015-08-11
Sidansvarig: Webbredaktion