Fiskefria områden

Fiskefria områden kan vara en bra komplettering till andra fiskeregleringar för att hjälpa lokala fiskbestånd som påverkats av högt fisketryck. Det kan ge en förhållandevis snabb återhämtning av försvagade bestånd.

Till skillnad från fredningsområden, där det råder fiskeförbud under delar av året eller förbud mot vissa fiskemetoder, så innebär ett fiskefritt område ett totalt förbud mot fiske. I Sverige har inte fiskefria områden använts som förvaltningsåtgärd i någon större utsträckning tidigare, men erfarenheter från andra länder har visat positiva resultat.

Varför inrätta fiskefria områden?

Utvärderingen och tidigare erfarenheter av fiskefria områden har visat att de kan användas för flera olika syften, bland annat för att:

  • återupprätta täta bestånd med fler stora och gamla individer vilket motverkar negativa genetiska effekter av den storleksselektion som fiske kan medföra, främja nyrekrytering hos beståndet i stort (stora individer ger fler avkommor) och i enlighet med försiktighetsprincipen buffra för oförutsägbara svängningar hos omkringliggande bestånd
  • skydda specifika arter och livsmiljöer som annars skulle hotas av fisket (till exempel genom fysisk påverkan, bifångst eller effekter i näringsväven genom ökad algtillväxt vid brist av rovfisk), för att uppnå miljömål och god ekologisk status i enlighet med havsmiljödirektivet och vattendirektivet och utgöra delar i nätverk av skyddade områden som bidrar till en förbättrad grön infrastruktur
  • utgöra referensområde för miljöövervakning och för att bedriva forskning gällande ostörda ekosystems struktur, funktion och dynamik
  • studera och bedöma fiskets påverkan på ekosystem, arter och livsmiljöer och fiskets påverkan i relation till andra faktorer.

Vårt arbete med fiskefria områden

2005 kom ett regeringsuppdrag om att inrätta och utvärdera fiskefria områden. Syftet var att se om åtgärden kunde få svaga fiskbestånd att växa sig starkare. Efter en omfattande samrådsprocess började fem fiskefria områden inrättas mellan år 2009 och 2011. Områden med inriktning på olika målarter:

Vi har sammanställt en rapport om biologiska effekter och samhällsekonomiska konsekvenser av de fiskefria områdena. I rapporten tolkar och sammanfattar vi utvärderingarna som genomförts av Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi vid SLU och Umeå Universitet.

Fiskefria områden i framtiden

Vi kommer överväga fiskefria områden som åtgärd i fall då annan reglering som möjliggör visst fiske bedöms vara otillräcklig. Det kommer framförallt gälla områden där lokala bestånd utarmats på grund av högt fisketryck, eftersom åtgärden i dessa fall visat sig kunna ge relativt snabba resultat.