Hitta på sidan

Storjungfrun och Kalvhararna

Yrkesfiskets landningar av sik från Östersjön hade mer än halverats sedan mitten av 1990-talet fram till att regeringsuppdraget om Fiskefria områden tog vid. Tydligast hade denna minskning varit i Bottniska viken där merparten av sikfisket bedrivs.

Minskade Sikbestånd

Storjungfrun, Kalvhararna och Storgrundet ligger i Bottenhavet där sik är en av de viktigaste arterna för såväl yrkesfisket som för fiske till husbehov. I yrkesfisket fångas den mesta siken under sommaren, medan fiske för husbehov främst sker under hösten.

Fritidsfisket är uppskattningsvis tre gånger så stort som yrkesfisket i området. 95 procent av fångsterna görs med mängdfångande redskap, främst nät. Fisket sker huvudsakligen under senhösten när siken leker.

Orsaken till det minskande sikbeståndet är inte fastslaget. Förutom fisket så kan storskaliga miljöförändringar inte uteslutas, och inte heller den ökade populationen av säl och skarv. Men även om fisket inte ensamt har orsakat tillbakagången för sik i Bottenhavet så finns det skäl att tro att fisket varit en bidragande orsak till den negativa utvecklingen.

Lekfredning för Sik

I områden med särskilt försvagade bestånd behövdes en fredning året om eftersom den havslekande siken inte flyttar sig efter sin lekperiod. Så för att skydda siken under hela året blev Storjungfrun, delar av Kalvhararna och hela Storgrundet helt fiskefria områden år 2011 och var det fram till hösten 2016. Samtidigt infördes en lekfredning för sik mellan 15 oktober och 30 november i hela södra Bottenhavets kustvattenområde, och det är dessa bestämmelser som nu gäller även i det område som till 2016 var helt fiskefritt.

Effekter

Provfisken visar att beståndet av sik, mätt i antal fångade individer större än 30 cm per fiskeansträngning, har ökat signifikant i det fiskefria området. Denna utveckling skiljer sig från referensområdet Galtfjärden, söder om det lekfredade området. Det är sannolikt i huvudsak en effekt av lektidsfredningen, och en spridningseffekt från det helt stängda området. 

Det går dessutom inte att utesluta att andra faktorer kan ha bidragit till den positiva utvecklingen för sik i Bottenhavet, såsom olika miljöförändringar. I det fiskefria området ökade även antalet öringar per fiskeansträngning när provfiskena utfördes.

Publicerad: 2017-02-22
Sidansvarig: Webbredaktion