Sik

Hitta på sidan

Sik (Coregonus maraena) förekommer i Bottenviken, Bottenhavet och Egentliga Östersjön, samt i anslutning till sötvatten längs västkusten. Den finns även i sötvattensområden i Norrland, Svealand och Götaland.

Sik. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Leken sker i älvar eller vid stränder, under hösten men i undantagsfall även långt in på vintern. Rommens överlevnad är bäst på grus- och sandbottnar.

Vandringar

Sikens beteende varierar, vissa bestånd vandrar upp i älvar för att leka medan andra leker längs kusten/ stränderna. Siken vandrar mot djupare, kallare vatten under sommarhalvåret.

Ålder och storlek

Åldern vid könsmognad är 2–5 år.

Siken kan bli upp till 30 år gammal. I vissa bestånd blir individerna aldrig större än cirka ett halvt kg, medan de i andra bestånd kan nå en vikt upp emot 5–6 kg.

Levnadssätt

Sik förekommer i ett stort antal olika former som i viss mån är genetiskt åtskilda med olika födoval, tillväxt- hastighet, lekbeteenden och utseende. Dessa indelas översiktligt i vandringssik, som vandrar till älvar för lek, och stationär sik som leker i havet eller insjöar. Vissa är planktonätare hela livet, andra övergår senare till att äta bottendjur och under vissa förutsättningar blir siken också fiskätande. Siken kräver kallt och förhållandevis syrerikt vatten.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fiskeregler

Information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Rapportera in sjuka fiskar

Rapportera in sjuka och skadade fiskar via SVA:s rapporteringsportal.

Fångstområde

Fångstområde för sik. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) av sik 2017 per Ices-rektangel och sjö. En Ices-rektangel är cirka 56 km x 56 km stor.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2021-11-16
Sidansvarig: Webbredaktion