Hitta på sidan

Havstensfjorden

Havsstensfjorden och andra fjordar kring Tjörn och Orust har historiskt haft stora bestånd av bottenfiskar som torsk, rödspätta och piggvar. Men under första årtiondet av 2000-talet visade en rad undersökningar att de lokala bestånden av bottenfisk, särskilt torskfiskar, minskat kraftigt.

Beståndens nedgång

Det hade även tidigare gjorts försök för att rädda bestånden av bottenfisk vid Tjörn och Orust. Bland annat har gränsen för trålning flyttats utåt, användningen av vissa icke-selektiva fiskemetoder har begränsats och det har funnits antalsbegränsning för fångst av torsk, kolja och bleka med handredskap. Men tyvärr var inte dessa åtgärder tillräckliga för att bestånden skulle återhämta sig. Beståndens nedgång berodde i huvudsak på ett allt intensivare fiske. Den snabba tekniska utvecklingen inom yrkes- och fritidsfisket visade sig vara oförenlig med ett hållbart nyttjande av fiskresursen.

Området vid Havsstensfjorden har haft stor betydelse för yrkes- och binäringsfisket, så de låga fiskbestånden var inte bara ett problem för den biologiska mångfalden utan också för fiskerinäringen. Men kartläggningen från år 2009 visade att det fortfarande fanns ett lekande bestånd av torsk i Havstensfjorden. Detta lokala bestånd är mycket viktigt att skydda för att en återväxt av torskbeståndet överhuvudtaget skulle vara möjlig.

Två fiskefria områden

För att skydda de lekande torskarna inrättades två fiskefria områden vid Havstensfjorden. I en stor buffertzon som omfattar stora delar av fjordsystemet är torsk, kolja och bleka fredade året om och endast fiske med burar och krok tillåts.

Fiske efter arter med god status, som öring och hummer, kunde fortsätta i det angränsande havsområdet även när bottenfiskarna i Havstensfjorden var fredade.

När fiskbestånden är så kritiskt låga som i fallet med bottenfisk i Havstensfjorden kan det vara svårt att se en återhämtning efter en så kort period som det här regeringsuppdraget inneburit. För att ge bottenfisken möjlighet att komma tillbaka till samma höga volymer som tidigare krävs fortsatt fiskeuppehåll.

Effekter

Ingen återuppbyggnad av lokala bottenlevande bestånd av torsk, rödspätta eller piggvar har kunnat uppmätas. Resultatet betyder dock inte att fiskefria områden är en verkningslös förvaltningsmetod. För Havstensfjorden, med kraftigt decimerade bestånd av bottenfisk, kan sex år vara en för kort utvärderingsperiod; i synnerhet för långlivade djurarter som de nu studerade fiskarterna.

Publicerad: 2017-02-22
Sidansvarig: Webbredaktion