Piggvar

Hitta på sidan

Piggvar (Psetta maxima) finns i Skagerrak och Kattegatt samt i Öresund och Östersjön upp till och med Ålands hav. Längre norrut är arten ovanlig.

Piggvar. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Leken sker i april–augusti på 10–70 meters djup.

I Östersjön sker den ofta på sandiga bottnar grundare än tio meters djup. Ägg och larver är vanligtvis planktoniska (driver fritt i vattenmassan), men i norra Östersjön medför den låga salthalten att äggen sjunker.

Vandringar

Säsongsbundna vandringar sker vår och höst mellan grundare och djupare vatten. Trots att enstaka individer kan vandra långt (hundratals kilometer) återvänder de flesta till samma lekplats år efter år (mindre än 30 kilometer från där de fångades året innan).

Ålder och storlek

Hanen blir könsmogen vid tre år och honan vid fyra år.

Den högsta noterade åldern på piggvar är 21 år och individer med en längd upp till en meter har fångats i Atlanten, men i Östersjön blir piggvaren sällan över 50 centimeter. Hanarna är mindre än honorna och blir sällan över 30 centimeter i Östersjön.

Levnadssätt

Arten vistas på sandbottnar nära kusten eller på grunda bankar i utsjön för att äta och leka men under vintern vandrar den ut på djupare vatten. Yngre fiskar lever på grundare vatten än vad de äldre gör.

Födan består främst av fisk men även kräftdjur ingår i dieten. Trots dess
stationära beteende är det små genetiska skillnader mellan piggvar från olika delar av Östersjön vilket tyder på ett visst utbyte mellan olika bestånd.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fiskeregler

Information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Fångstområde

Fångstområde för piggvar. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) av piggvar 2017 per Ices-rektangel. En Ices-rektangel är cirka 56 km x 56 km stor.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2018-02-13
Sidansvarig: Webbredaktion