Torsk

Hitta på sidan

Torsk (Gadus morhua) återfinns i alla Sveriges omgivande hav. Men i Östersjön är den främst en djupvattensfisk på grund av salthaltsförhållanden och i Bottenviken är det särskilt ovanligt att träffa på den.

Torsk. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright

Lek

På västkusten sker leken under januari–april. I södra Östersjön kan man finna lekmogen torsk året runt.

I vattnen öster om Bornholm och norrut i Östersjön söker torsken upp djuphålor, där salthalten är högst, för lek. Befruktningen sker vid ytan och ägg och larver är pelagiska.

Vandringar

Torskens förflyttningar gäller lek och näringsvandringar.

Ålder och storlek

Kan bli 40 år men så gammal torsk har inte påträffats i svenska vatten. Torsk med längder över 150 centimeter och vikter över 50 kilo har fångats. Torsken blir könsmogen vid 2–6 års ålder.

Levnadssätt

Torsken uppehåller sig på djup ner till 200 meter. Det är endast under leken som torsken förekommer i stim. När den jagar efter bytesdjur simmar den omkring i de övre vattenlagren.

Födan består främst av sill, skarpsill och lodda men även av sina egna yngel.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Information om torskfiske

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Mer information om fiskeregler för fritidsfiskare finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Kvoter

Den totala tillåtna fångstmängden (TAC) beslutas årsvis på EU-rådet för jordbruk och fiske, för Östersjön i oktober och för Västerhavet i december.

Hur mycket som fiskats kan du se på sidan Daglig infiskning.

Nationell plan för att undvika torskfångster

Nationell torskplan - ändrade regler för trålfiske i Skagerrak och Nordsjön.

Hur och var fiskas torsk?

Östersjön

Torskfisket bedrivs med såväl bottentrål och flyttrål som garn och krok. Garnfisket har under senare år minskat i takt med att andelen stor torsk har minskat.

Västra beståndet

Cirka tio procent av den svenska fångsten kommer från detta område. Danmark svarar för den största delen av fångsterna.

Östra beståndet

Cirka 90 procent av den svenska fångsten kommer från detta område. Polen och Sverige svarar för största delen av fångsterna.

Nordsjön och Skagerrak

Fångas med praktiskt taget alla redskap som fiskar efter bottenfisk inklusive bottentrålar, bomtrål, vadar, garn och krok. Trålarna använder maskvidder från 70 till över 120 millimeter, allt efter inriktning.

Kattegatt

Sverige och Danmark införde under 2009 fredade områden i sydöstra Kattegatt. Olika restriktioner gäller i delområden: ett delområde är stängt för allt fiske hela året, i ett annat delområde är allt fiske med redskap som bedöms kunna fånga torsk förbjudet under hela året och i ett tredje delområde är fiske med redskap som kan fånga torsk förbjudet under första kvartalet.

Nordostarktisk torsk

Nordostarktisk torsk fiskas av en internationell trålflotta (även fabriks- och frystrålare) i Norska havet och Barents hav. I kustnära vatten fångas den med garn, krok och snurrevad.

Sverige har ingen kvot av detta bestånd men importen till den svenska marknaden är betydande.

Torsk fiskas av danska och svenska fiskare med bottentrål, snurrevad och garn. I dessa fisken fångas förutom torsk även annan torskfisk, plattfisk och havskräfta. Fisket är intensivast november-april. 

Åtgärder för att skydda bestånden

Torskbestånden i haven som omger Sverige mår inte bra. Havs- och vattenmyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på åtgärder för att skydda och förbättra tillståndet för torsken.

Publicerad: 2014-02-12
Sidansvarig: Webbredaktion