Hitta på sidan

Kvoter

Den totala tillåtna fångstmängden (TAC) beslutas årsvis på EU-rådet för jordbruk och fiske, i oktober för Östersjön och i december för Västerhavet. Havs- och vattenmyndighetens mål är att de fastställda svenska fiskekvoterna ska efterlevas.

Kvotuppföljning

HaV ansvarar för kontrollen av uppgifter om svenska fiskets fångster, kvotuppföljningen och för vård av bestånd som är nationellt förvaltade. När kvoten för fisket på ett visst bestånd är uppfiskad beslutar vi om fiskestopp.

Vår kvotuppföljning innebär daglig uppföljning av rapporterad infiskning som räknas av mot fiskekvoter och andra fiskemöjligheter som Sverige tilldelats.

Vi reglerar hur de tilldelade fiskekvoterna nyttjas genom föreskrifter och beslut om fisket. Det sker antingen för fiskeflottan över lag eller för enskilda fartyg genom särskilda fisketillstånd.

Vår tilldelade fiskekvot kan även regleras under fiskeåret genom kvotbyten mellan medlemsländer så att den totala tillåtna fångstmängden inom EU inte överskrids.

Kvotbyten

Om vi kan konstatera att ett fiskestopp måste införas för att kvoten inte kommer att räcka året ut, kan vi skicka en förfrågan till ett annat medlemsland. Ett sådant initiativ kan även komma från näringen när de ser ett behov av att öka fiskeutrymmet under fiskeåret.

För att täcka eventuella överfisken görs i slutet av året en plan för hur detta kan kompenseras med byten med andra länder.

Publicerad: 2014-02-10
Granskad: 2018-01-04
Sidansvarig: Webbredaktion