Realtidsstängning
Real Time Closure (RTC)

För att skydda känsliga arter eller ansamlingar av ungfisk, lekande fisk eller skaldjursarter finns det möjlighet att begränsa fiske i områden genom så kallad realtidsstängning.

Hitta på sidan

Aktuella realtidsstängningar

­

Om realtidsstängningar

Det finns två system för realtidsstängningar i de havsområden där svenska fartyg huvudsakligen fiskar. Det finns ett system för att skydda unga exemplar av nordhavsräka i Skagerrak och ett system för att skydda ungfisk av torsk, kolja, sej och vitling i Skagerrak och Nordsjön.

En realtidsstängning innebär att ett utpekat område stängs för fiske med vissa redskap under en begränsad tid. Bakom ett beslut om att stänga ett område ligger alltid ett kontrollresultat från en sjökontroll där större mängder av unga individer av nordhavsräka eller vissa fiskarter har upptäckts. Hur stor inblandningen av unga exemplar ska vara för att leda till en realtidsstängning beror bland annat på art och område.

Nordhavsräka i Skagerrak

Om en sjökontroll på ett fiskefartyg som fiskar efter nordhavräka (Pandalus borealis) i Skagerrak visar att det finns minst 40 procent unga räkor av den totala fångsten nordhavsräka i ett drag, kan kontrollresultatet ligga till grund för en realtidsstängning. En realtidsstängning kan också införas efter sjökontroller i två olika tråldrag inom ett tidsspann på 96 timmar. I det senare fallet ska antalet unga räkor vara mer än 20 procent vid de båda kontrollerna.

En ung räka är ett exemplar som har en ryggsköldslängd som är under 14,8 mm. Observera att detta mått inte är detsamma som minsta referensstorlek för bevarande (MRB).

Inom ett stängt område för skydd av unga räkor är det inte tillåtet att bedriva riktat fiske efter nordhavsräka med vanlig räktrål (minst 35 mm maskstorlek med enkel räkrist på max 19 mm spaltavstånd). Det kan ändå vara tillåtet med ett visst riktat fiske efter andra arter och även räkfiske under förutsättning att en särskild storleksselektiv räkrist används. Ofta behöver fiskaren anmäla sin avsikt att fiska med ett tillåtet redskap i ett stängt område. Observera att Havs- och vattenmyndigheten även kan stänga området för fartyg med ovan nämnda redskap om inspektioner uppvisar för höga andelar ung räka i fångsten med de aktuella redskapen.

Hur området som stängs ska utformas beror på olika faktorer, exempelvis vattendjupskurvor, fångstsammansättning och fiskeverksamhet. Området som stängs får inte vara större än 50 nautiska kvadratmil.

Realtidsstängningen börjar gälla kl. 24.00 (UTC-tid) samma dag som beslutet fattas. Stängningen gäller sedan i 14 dagar och upphör därefter automatiskt att gälla kl. 24.00 (UTC-tid).

Kustbevakningens RTC-provtagningsresultat för nordhavsräka i Skagerrak

Resultat 2023

Inspektions-datum

Upp-skattad total fångst i trål­draget (kg)

Prov-storlek (kg/l)

Antal i provet (st)

Antal i provet under minimi-längd (st)

Andel under minimi-längd


2023-11-26

2000

2,5

629

43

6,84%

2023-11-15

300

2,1

175

0

0%

2023-08-31

600

2,5

284

12

4,23%

2023-08-30

200

2,5

237

21

8,86%

2023-04-18

200

2,0

194

32

16,49%

2023-04-13

247,5

2,0

240

23

9,58%

2023-04-12

160

2,0

178

18

10,11%

2023-04-11

382,8

2,3

363

119

32,78%

2023-04-11

600

2,2

337

102

30,27%

2023-04-11

302

2,0

271

20

7,38%

2023-03-29

170

2,1

254

11

4,33%

2023-03-28

263

2,0

233

15

6,44%

2023-03-28

249

2,0

369

151

40,92 %

2023-02-21

1056

2,3

491

90

18,33%

2023-01-23

250

2,7

315

9

2,87%

2023-01-22

800

2,3

273

6

2,2 %

Resultat 2024

Inspektions-datum

Upp-skattad total fångst i trål­draget (kg)

Prov-storlek (kg/l)

Antal i provet (st)

Antal i provet under minimi-längd (st)

Andel under minimi-längd


2024-03-27

140

2,2

265

48

18,11%

2024-03-27

59

2

300

11

3,67%

2024-03-26

250

2,5

383

65

16,97%

2024-03-26

100

2,5

193

5

2,59%

Kustbevakningens RTC-provtagningsresultat för nordhavsräka i Skagerrak 2022

Inspektions-datum

Upp-skattad total fångst  i trål­draget (kg)

Prov-storlek  (kg/l)

Antal  i provet (st)

Antal  i provet under minimi-längd (st)

Andel under minimi-längd


2022-05-16

499

3,0 l

284

64

22,54 %

2022-05-04

420

2,3 l

383

111

28,98 %

2022-05-03

300

2,9 l

554

174

31,41 %

2022-04-27

100

2,1 l

345

97

28,12 %

2022-04-27

150

2,2 l

427

137

32,08 %

Kustbevakningens RTC-provtagningsresultat för nordhavsräka i Skagerrak 2021

Inspektions-datum

Upp-skattad total fångst  i trål­draget (kg)

Prov-storlek  (kg/l)

Antal  i provet (st)

Antal  i provet under minimi-längd (st)

Andel under minimi-längd


2021-04-19

139

2,3 l

523

353

67,5 %

2021-02-13

500

2,3 l

424

175

41 %

Torsk, kolja, sej och vitling i Skagerrak och Nordsjön

Om en sjökontroll på ett fiskefartyg i Skagerrak eller Nordsjön visar att det finns minst 10 viktprocent ungfisk av torsk, kolja, gråsej och vitling av den totala fångsten i ett drag, kan kontrollresultatet ligga till grund för en realtidsstängning. Om mängden torsk i provet är mer än 75 % av den sammanlagda vikten av de fyra arterna i ett drag, är dock tröskelvärdet 7.5 viktprocent ungfisk.

Som ungfisk räknas

  • exemplar av torsk som är mindre än 35 cm
  • exemplar av kolja som är mindre än 30 cm
  • exemplar av gråsej som är mindre än 35 cm
  • exemplar av vitling som är mindre än 27 cm

Observera att dessa mått inte är detsamma som minsta referensstorlek för bevarande (MRB).

Ett prov ska tas när inspektören uppskattar att det finns minst 200 kg torsk, kolja, gråsej och vitling i ett drag. Den minsta storleken på provet ska vara 200 kg torsk, kolja, gråsej och vitling. Mängden ungfisk beräknas både som procentandel per art och sammantaget för alla fyra arterna.

När en stängning av ett område har beslutats kan det fortsatt vara tillåtet att fiska i området med vissa redskap, exempelvis flyttrål, snörpvad, drivgarn och pilkredskap med sill, makrill och taggmakrill som målarter. Det kan också vara tillåtet att fiska med trål för fiske efter havskräfta och nordhavsräka under vissa förutsättningar, och med burar och nät.

Det stängda området utformas med utgångspunkt i var fisket har pågått. Realtidsstängningen börjar gälla 12 timmar efter det att beslutet om stängningen har fattats. Stängningen gäller sedan i 21 dagar och upphör därefter automatiskt att gälla kl 24:00 (UTC–tid).

Inspektionsdatum 2022-08-25
Uppskattad total fångst i tråldraget: 505 kg

Torsk

Vuxen fisk (kg)

Ung fisk (<35 cm) (kg)

Totalt (kg)

164,6

75,8

240,4

Kolja

Vuxen fisk (kg)

Ung fisk (<30 cm) (kg)

Totalt (kg)

9,1

3,3

26,6

Gråsej

Vuxen fisk (kg)

Ung fisk (<35 cm) (kg)

Totalt (kg)

210,6

3

213,6

Vitling

Vuxen fisk (kg)

Ung fisk (<27 cm) (kg)

Totalt (kg)

36,6

2

38,6

Samtliga arter

Vuxen fisk (kg)

Ung fisk (kg)

Totalt (kg)

Andel

420,9

84,1

505

16,7%


Publicerad: 2013-11-21
Uppdaterad: 2023-04-05
Sidansvarig: Webbredaktion