Bleka/Lyrtorsk

Hitta på sidan

Blekan (Pollachius pollachius) förekommer längs hela Västkusten och i norra Öresund. Kan påträffas i södra Östersjön i samband med att salt vatten strömmar in i Östersjön.

Bleka. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda


Lek

Leken sker under januari till maj, beroende på område, i fritt vatten på 100–200 meters djup. Ägg och larver lever i den fria vattenmassan.

Vandringar

Lekvandringar sker till Nordsjön och Atlanten.

Ålder och storlek

Bleka kan uppnå en längd av åtminstone 130 cm och en ålder på 15 år. Åldersbestämning av arten är dock osäker. Bleka med längder över 1 meter och vikt runt 18 kg har fångats.

Biologi

Blekan lever både vid botten och i den fria vattenmassan. Den förekommer vanligtvis över hårda bottnar på 40–100 meters djup men finns ner till 200 meters djup.

Arten jagar ofta i stim varvid bytesfiskar omringas och drivs upp mot ytan. Den är mest aktiv i skymningen. Unga individer lever främst av kräftdjur och de äldre av sill, skarpsill och tobis.

Fiske och beståndsstatus i Skagerrak och Kattegatt

Bleka fiskas i dag av yrkesfiskare både med nät och trål där trål står för merparten av landningarna (63 procent). Danmark, Norge och Storbritannien är de tre största fiskenationerna på bleka i Skagerrak och Nordsjön med årliga landningar under de senaste 10 åren på drygt 2 000 ton. År 2017 har fångsterna varit 1 870 ton. Norge stod för den största andelen av fångsterna med 34 procent, följd av Storbritannien och Danmark som stod för 27 procent respektive 20 procent av fångsterna.

Det svenska yrkesfisket fiskade bleka i Skagerrak och Kattegatt under 1950–1980, med årliga landningar upp till 1 500 ton. Detta fiske har gått kraftigt tillbaka och 2017 landades endast 87 ton av svenska yrkesfiskare.

Arten fångas även i fritidsfisket, ofta kring vrak. Fångststatistik från detta fiske saknas men är sannolikt mycket litet i förhållande till yrkesfiskets fångster i dagsläget.

Beståndsstatus och -struktur

En genetisk jämförelse av bleka från Biscayabukten och södra Norge har visat på relativt liten genetisk differentiering vilket tyder på att blekan inte är uppdelad i lokala bestånd. Kunskapen om lekplatser är bristfällig och man känner inte till någon plats i vårt närområde där lek numera förekommer. Men fynd av ägg från bleka har under 2017 års äggundersökning vid Havsfiskelaboratoriet gjorts vid Smögen, i Gullmarsfjorden och i Havstensfjorden, vilket kan indikera att lek fortfarande förekommer i Skagerrak.

Ices uppger att man inte kan bedöma exploateringsstatus i förhållande till principen om maximal hållbar avkastning (MSY) och försiktighetsansatsen eftersom referenspunkterna för bedömning av beståndsstorlek och fisketryck är odefinierade.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fiskeregler för Bleka/Lyrtorsk

Bleka är fredad under första kvartalet (januari–mars) innanför trålgränsen i Skagerrak och Kattegatt. Arten är dessutom fredad hela året i Gullmarsfjorden och fjordområdena innanför Orust. Minsta referensstorlek för bevarande (MRB) för landning är 30 cm i alla EU-länder. 

Mer information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Fångstområde

Fångstområde för bleka. Karta, illustration.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) per Ices-rektangel av bleka 2017. En Ices-rektangel är cirka 56 km × 56 km stor.

Publicerad: 2013-11-26
Sidansvarig: Webbredaktion