Tillsynsvägledning inom fiskerilagstiftningens område

Vi ansvarar genom föreskrifter för reglering av fisket. Med föreskriftsrätten följer också ett ansvar att informera om reglerna och deras syfte, samt verka för en god tillsyn över att reglerna följs.

Hitta på sidan

Fisketillsyn

Vi utfärdar föreskrifter till skydd för fiskbestånden i form av olika begränsningar av hur fiske får bedrivas.

Begränsningarna kan vara både generella och områdesrelaterade. Fiskeregleringar kan vara delar i ett åtgärdsprogram och kan också ingå i ett områdesskydd. Tillsynen ska bidra till att säkerhetsställa lagstiftningens syfte att främja en hållbar utveckling.

En viktig del av detta är den information som finns på webbplatsen Svenska fiskeregler.

Svenska fiskeregler drivs av Länsstyrelserna i samarbete med oss. Där finns möjligheter att via en karta söka och ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Svenska fiskeregler innehåller också mycket annan information om fritidsfiske och regler för fiske.

Vi tillsammans med Länsstyrelserna, Kustbevakningen och sjöpolisen arbetar, ofta i samverkan, med fisketillsyn utefter kusten, i havet och i de stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren Hjälmaren och Storsjön). Vem som utför den operativa tillsynen ute i fält varierar.

Du kan vända dig direkt till länsstyrelserna om du har frågor om tillsyn och fiskeregler eller om du vill rapportera något du sett. Du kan också vända dig till Kustbevakningen.

Kontaktsida på Svenskafiskeregler.se

Enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (5 kap. 5 §) ska Kustbevakningen inom sitt verksamhetsområde kontrollera efterlevnaden av bestämmelser om fiske.

Kustbevakningen har verksamhet längs kusterna och i Vänern och Mälaren där man utför tillsyn över fisket genom övervakning av såväl yrkes- som fritidsfiske till sjöss.

Tillsynen omfattar bland annat kontroll av fiskeredskap och redskapens märkning och utmärkning, förbudsområden och förbudstider samt fångster.

Länsstyrelserna har genom att de ansvarar för fiskevården och den regionala fiskförvaltningen också påtagit sig ett ansvar för fisketillsyn. Bland annat arbetar man med att förordna fisketillsynspersoner och medverka till utbildning av dessa.

Man arbetar också med stöd och råd till fiskevårdsområden och tar ansvar för att samordna tillsynsinsatser regionalt, både tillsammans med andra myndigheter som kustbevakningen och polisen och med fiskevårdsområdesföreningar.

Enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen är det länsstyrelserna som förordnar fisketillsynsmän.

Föreskrifterna (HVMFS 2018:1) om fisketillsynsförordnanden finns bestämmelser om vilka uppgifter en fisketillsynsperson har, vad som gäller vid förordnande av fisketillsyn, tjänstetecken, utbildning och ansökningsförfarande.

Länsstyrelserna lämnar information om hur man går till väga då man ansöker om förordnade för fisketillsyn.

Länsstyrelserna har i sitt regleringsbrev anvisningar att redovisa genomförda insatser för fisketillsynen till regeringskansliet och till oss.

Uppgifterna lämnas dels i skriftlig form dels genom att uppgifter rapporteras på länsstyrelsens samarbetsyta. Flera länsstyrelser gör omfattande årsrapporter där fisketillsynen redovisas och utvärderas.

Redovisningen ligger till grund för arbetet i en myndighetsgemensam arbetsgrupp för fisketillsyn.

För enskilt vatten, i sjöar och vattendrag sker förvaltningen ofta genom en fiskevårdsområdesförening. Merparten av de regler som behövs för fiskevården där kan bestämmas av fiskerättsägarna själva.

I Lagen (1981:533) om fiskevårdsområden (LOFO) finns bestämmelser med syfte att samordna fisket och fiskevården och främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen. Där finns också bestämmelser om att ett fiskevårdsområde kan ta ut en kontrollavgift vid vissa överträdelser. 

Mer information om kontrollavgiften, fiskevården och hur fisketillsynen på enskilt vatten är organiserad kan du får hos Fiskevattenägarna och hos länsstyrelserna.

Sveriges fiskevattenägare

Vägledning om kontrollavgiften och om att bilda fiskevårdsområde

I Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fisket i sötvattensområdena finns bland annat fiskeregler för vattendrag som mynnar i havet. Syftet är främst att reglera fisket efter vandrande arter som lax och öring.

Reglerna gäller om inget annat anges från sötvattensområdets gräns mot kustvattenområdet i havet upp till det första definitiva vandringshindret.

Information om sötvattensområdets gräns mot kustvattenområdet för vattendrag angivna i föreskrifen finns under fliken "Gräns sötvatten – kustområde". Gränser för övriga ej angivna vattendrag följer av en rät linje mellan de två yttersta mynningsuddarna eller särskilt uppsatta tavlor.

Utbildningsmaterial för fisketillsyn

Havs- och vattenmyndigheten har upphandlat ett utbildningsmaterial för fisketillsyn som levererats av fiskevattenägarna. Det finns ett utbildningsmaterial i pdf-format, studievägledning och presentationsmaterial som finnas att ladda ned längre ned på sidan.

Utbildningsmaterialet har upphovsrätt CC0, vilket innebär att vi låter underlaget bli fritt att nyttja. Det syftar till den ekonomiska upphovsrätten, vi kommer således inte ta betalt för att någon nyttjar materialet som vi har fått producerat. Det påverkar dock inte till den ideella upphovsrätten, som alltid behålls av upphovsmannen. Den ideella upphovsrätten innebär att upphovsmannen har rätt att bli namngiven, att verket inte får förvanskas och att det inte får användas i något kränkande sammanhang.

Fiskerilagstiftning

På vår hemsida finns det mer information om fiskerilagstiftningen.

Publicerad: 2013-11-29
Uppdaterad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion