Hitta på sidan

Tillsynsvägledning inom fiskerilagstiftningens område

Vi ansvarar genom föreskrifter för reglering av fisket. Med föreskriftsrätten följer också ett ansvar att informera om reglerna och deras syfte, samt verka för en god tillsyn över att reglerna följs.

Vi utfärdar föreskrifter till skydd för fiskbestånden i form av olika begränsningar av hur fiske får bedrivas.

Begränsningarna kan vara både generella och områdesrelaterade. Fiskeregleringar kan vara delar i ett åtgärdsprogram och kan också ingå i ett områdesskydd. Tillsynen ska bidra till att säkerhetsställa lagstiftningens syfte att främja en hållbar utveckling.

Information om fiskeregler

En viktig del av detta är den information som finns på webbplatsen Svenska fiskeregler.

Svenska fiskeregler drivs av Länsstyrelserna i samarbete med oss. Där finns möjligheter att via en karta söka och ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Svenska fiskeregler innehåller också mycket annan information om fritidsfiske och regler för fiske.

Fisketillsyn i havet och de stora sjöarna

Vi tillsammans med Länsstyrelserna, Kustbevakningen och sjöpolisen arbetar, ofta i samverkan, med fisketillsyn utefter kusten, i havet och i de stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren Hjälmaren och Storsjön). Vem som utför den operativa tillsynen ute i fält varierar.

Du kan vända dig direkt till länsstyrelserna om du har frågor om tillsyn och fiskeregler eller om du vill rapportera något du sett. Du kan också vända dig till Kustbevakningen.

Kontaktsida på Svenskafiskeregler.se

Kustbevakningens uppdrag för fisketillsyn

Enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (5 kap. 5 §) ska Kustbevakningen inom sitt verksamhetsområde kontrollera efterlevnaden av bestämmelser om fiske.

Kustbevakningen har verksamhet längs kusterna och i Vänern och Mälaren där man utför tillsyn över fisket genom övervakning av såväl yrkes- som fritidsfiske till sjöss.

Tillsynen omfattar bland annat kontroll av fiskeredskap och redskapens märkning och utmärkning, förbudsområden och förbudstider samt fångster.

Länsstyrelsernas arbete med fisketillsyn

Länsstyrelserna har genom att de ansvarar för fiskevården och den regionala fiskförvaltningen också påtagit sig ett ansvar för fisketillsyn. Bland annat arbetar man med att förordna fisketillsynsmän och medverka till utbildning av dessa.

Man arbetar också med stöd och råd till fiskevårdsområden och tar ansvar för att samordna tillsynsinsatser regionalt, både tillsammans med andra myndigheter som kustbevakningen och polisen och med fiskevårdsområdesföreningar.

Ny föreskrift om fisketillsynsförordnanden.

Enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen är det länsstyrelserna som förordnar fisketillsynsmän.

I föreskrifterna (FIFS 1985:3) om fisketillsynsmän finns bestämmelser om vilka uppgifter en fisketillsynsman har, vad som gäller vid förordnande av fisketillsynsman, tjänstetecken, utbildning och ansökningsförfarande. Denna föreskrift gäller delvis under 2019, se nedan.

Föreskrifterna (HVMFS 2018:1) om fisketillsynsförordnanden börjar gälla den 2 april 2018. Eftersom länsstyrelserna behöver tid för att organisera de nya utbildningarna samt få till avtal för att ersätta metallbrickorna med plastkort, kommer det finnas övergångsbestämmelser som innebär att de nuvarande föreskrifterna i dessa delar fortsatt kan gälla hela 2019.

Länsstyrelserna lämnar information om hur man går till väga då man ansöker om att förordnas som fisketillsynsman.

Uppföljning och redovisning av fisketillsyn

Länsstyrelserna har i sitt regleringsbrev anvisningar att redovisa genomförda insatser för fisketillsynen till oss. Omfattningen och ambitionen i länsstyrelsernas redovissning har ökat över tid vilket avspeglar en ambitionshöjning i den operativa tillsynen och samverkansarbetet som länsstyrelserna initierar med Kustbevakning, polis och Havs- och vattenmyndigheten.

Uppgifterna lämnas dels i skriftlig form dels genom att uppgifter registrerats i databasen för åtgärder i vatten (ÅIV). Flera länsstyrelser gör omfattande årsrapporter där fisketillsynen redovisas och utvärderas.

Fisketillsyn på enskilt vatten

För enskilt vatten, i sjöar och vattendrag sker förvaltningen ofta genom en fiskevårdsområdesförening. Merparten av de regler som behövs för fiskevården där kan bestämmas av fiskerättsägarna själva.

I Lagen (1981:533) om fiskevårdsområden (LOFO) finns bestämmelser med syfte att samordna fisket och fiskevården och främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen. Där finns också bestämmelser om att ett fiskevårdsområde kan ta ut en kontrollavgift vid vissa överträdelser. 

Mer information om kontrollavgiften, fiskevården och hur fisketillsynen på enskilt vatten är organiserad kan du får hos Fiskevattenägarna och hos länsstyrelserna.

Sveriges fiskevattenägare

Vägledning om kontrollavgiften och om att bilda fiskevårdsområde

Regler för vattendrag som mynnar i havet

I Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fisket i sötvattensområdena finns bland annat fiskeregler för vattendrag som mynnar i havet. Syftet är främst att reglera fisket efter vandrande arter som lax och öring.

Reglerna gäller om inget annat anges från sötvattensområdets gräns mot kustvattenområdet i havet upp till det första definitiva vandringshindret.

Information om sötvattensområdets gräns mot kustvattenområdet för vattendrag angivna i föreskrifen finns under fliken "Gräns sötvatten – kustområde". Gränser för övriga ej angivna vattendrag följer av en rät linje mellan de två yttersta mynningsuddarna eller särskilt uppsatta tavlor.

Publicerad: 2013-11-29
Uppdaterad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion