M 5911-16 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 5911-16
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2017-06-28
Kommun: Uddevalla

Slutsats

Högre än hög skyddsnivå krävdes eftersom utsläppen skulle ske till en mycket känslig övergödd recipient.

Referat

Mark- och miljööverdomstolen fann i likhet med underinstanserna att tillstånd till minireningsverk för BDT-spillvatten och vatten från vattenklosett inte ska beviljas. Trots att anläggningen uppfyller kraven för hög skyddsnivå ansåg domstolen att recipientens (Gullmarsfjorden) höga skyddsvärde och utsläppspunktens närhet till badplats medför att högre krav än vad som gäller för hög skyddsnivå behöver ställas. Domstolen har också beaktat följderna av en generell utbredning av avloppsanläggningar som renar vatten från vattenklosetter. Se även MÖD M 5910-16 och M 5802-16.