M 5910-16 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 5910-16
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2017-06-28
Kommun: Uddevalla

Slutsats

Högre än hög skyddsnivå krävdes eftersom utsläppen skulle ske till en mycket känslig övergödd recipient.

Referat

En tillsynsmyndighet avslog en ansökan om ett minireningsverk med bl.a. motiveringen att utsläppet skulle ske till en mycket känslig recipient.

Ur domskälen:

”Av utredningen i målet framgår att den ekologiska statusen för vattenförekomsten Gullmarns centralbassäng har bedömts till måttlig på grund av övergödningspåverkan. Gullmarsfjorden är en tröskelfjord och de djupare delarna av fjorden tillförs inte syrerikt vatten från Skagerak kontinuerligt och därmed ökar känsligheten. Syrebrist har konstaterats i bottenvattnet sydväst om Kolvik under hela 2014 och det föreligger också säsongsmässig syrebrist i Gullmarsfjordens bottenvatten sedan flera decennier. Nuvarande belastning överskrider systemets förmåga att ta hand om de näringsämnen som tillförs. Till detta kommer att recipienten omfattas av skydd som Natura 2000- område, är ett skyddat musselvatten samt att delar av fjorden är ett marint naturreservat. Området omfattar rödlistade fiskarter och fjordens grunda vikar med ålgräsängar är viktiga reproduktions- och uppväxtområden för fiskar och skaldjur. Vid en ökning av näringsämnen till recipienten riskerar fleråriga alger och ålgräs att konkurreras ut av snabbväxande fintrådiga alger och en ökad grumlighet kan också påverka recipienten negativt. Recipienten är av kommunen utpekad som ett område där det råder hög skyddsnivå för såväl miljöskydd som hälsoskydd. Vidare avses utsläppet från avloppsanläggningen ledas ut till en bäck som efter en kort stäcka mynnar ut i en omedelbar närhet av en badplats.

Mot bakgrund av nämnda förutsättningar gör Mark- och miljööverdomstolen inledningsvis bedömningen att recipienten får betecknas som ett särskilt känsligt och skyddsvärt område där det finns stor anledning till att anpassa kraven på avloppsutsläppen utifrån de speciella förhållanden som råder. Vidare måste med hänsyn till att en ansökan om tillstånd till avloppsanläggning kan ses i ett större sammanhang (se MÖD 2006:27 och 2006:53) beaktas vad nämnden har påpekat om att det finns ytterligare ett stort antal fastigheter med avrinning till den aktuella recipienten. Dessa fastigheter har idag inte utsläpp från vattentoalett och följderna av en generell tillståndsgivning för dessa skulle ge ett ökat utsläpp av näringsämnen till Gullmarns centralbassäng.

Den sökta anläggningen uppfyller visserligen kraven för hög skyddsnivå för miljöskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd beträffande BOD, tot- P och tot-N när den fungerar som avsett. HaV har dock särskilt påpekat att det på grund av recipientens känslighet för näringsämnen finns ett behov av att ytterligare minska utsläppen av kväve utöver vad som följer av kraven på hög skyddsnivå. Mark- och miljööverdomstolen delar denna bedömning och finner därför att högre krav än de som gäller för hög skyddsnivå för miljöskydd behöver ställas i detta fall. Detta gäller särskilt vid beaktande av vad som skulle bli följden av en generell utbredning av avloppsanläggningar likande den nu aktuella anläggningen. Gällande utsläppspunktens närhet till badplatsen kan dessutom påpekas att tillförlitliga barriärer behövs för att minska riskerna för att smittämnen tillförs badplatsen och påverkar människors hälsa. [Mannen] har dock inte visat att anläggningen skulle reducera smittämnen till en nivå som skulle vara acceptabel på platsen. Inte heller den ingivna provtagningen av bakterier i bäcken ändrar denna bedömning.

Sammantaget gör Mark- och miljööverdomstolen bedömningen att tillstånd inte ska lämnas till den sökta anläggningen eftersom utsläppet i det aktuella fallet skulle ske till en mycket känslig och skyddsvärd recipient. Överklagandet ska därför avslås.”