M 5822-16 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 5822-16
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2017-03-23
Kommun: Orust

Slutsats

Naturliga våtmarker ingår inte en avloppsanläggning

Det var hög skyddsnivå för avloppsutsläpp till ett våtmarksområde med det sällsynta fosforskyende halvgräset ag.

Referat

En fastighetsägare ansökte om tillstånd till att anlägga en slamavskiljare och markbädd. Utsläppet avsågs ske till en våtmark innan den slutliga recipienten som var en havsvik. I våtmarksområdet växte det sällsynta fosforskyende halvgräset ag. Tillsynsmyndigheten avslog ansökan och menade att anläggningen inte uppfyllde hög skyddsnivå. Ur domskälen: ”Vid en bedömning av vilka krav som ska ställas på utsläppet från en avloppsanläggning är det normalt sett förhållandena vid en anläggnings utsläppspunkt som bedöms (se Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-01-31 i mål nr M 2137-13). En anlagd våtmark som är utformad för reningsändamål och som hanteras på rätt sätt kan ingå i en avloppsanläggning. Den våtmark som finns på fastigheten är emellertid en naturlig våtmark. Den rening som kan ske i våtmarken är därför utan betydelse vid bedömningen av vilken påverkan utsläppet från den aktuella avloppsanläggningen kan medföra. Det är därför inte visat att anläggningen uppfyller reduktionskraven för hög skyddsnivå för miljöskydd.”