M 5802-16 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 5802-16
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2017-06-28
Kommun: Uddevalla

Slutsats

Utsläpp från minireningsverk till mycket känslig recipient godtogs inte.

Ansökan avslogs.

Referat

En tillsynsmyndighet avslog en ansökan om minireningsverk med motiveringen bland annat att recipienten var mycket känslig.

Ur domskälen: ”Samtidigt med detta mål har Mark- och miljööverdomstolen meddelat dom avseende två andra mål angående avloppsanläggningar i samma område, M 5910-16 och M 5911-16.

De aktuella fastigheterna ligger i Kolvik som är ett fritidshusområde med fastigheter som bebos främst under sommarhalvåret. Området tas dock i allt högre utsträckning i anspråk för permanentboende. Recipienten för det renade avloppsvattnet är vattenförekomsten Gullmarns centralbassäng.

Av utredningen i målet framgår att den ekologiska statusen för vattenförekomsten Gullmarns centralbassäng har bedömts till måttlig på grund av övergödningspåverkan. Gullmarsfjorden är en tröskelfjord och de djupare delarna av fjorden tillförs inte syrerikt vatten från Skagerak kontinuerligt och därmed ökar känsligheten. Syrebrist har konstaterats i bottenvattnet sydväst om Kolvik under hela 2014 och det föreligger också säsongsmässig syrebrist i Gullmarsfjordens bottenvatten sedan flera decennier. Nuvarande belastning överskrider systemets förmåga att ta hand om de näringsämnen som tillförs. Till detta kommer att recipienten omfattas av skydd som Natura 2000-område, är ett skyddat musselvatten samt att delar av fjorden är ett marint naturreservat. Området omfattar rödlistade fiskarter och fjordens grunda vikar med ålgräsängar är viktiga reproduktions- och uppväxtområden för fiskar och skaldjur. Vid en ökning av näringsämnen till recipienten riskerar fleråriga alger och ålgräs att konkurreras ut av snabbväxande fintrådiga alger och en ökad grumlighet kan också påverka recipienten negativt. Recipienten är av kommunen utpekad som ett område där det råder hög skyddsnivå för såväl miljöskydd som hälsoskydd.

Mot bakgrund av nämnda förutsättningar gör Mark- och miljööverdomstolen inledningsvis bedömningen att recipienten får betecknas som ett särskilt känsligt och skyddsvärt område där det finns stor anledning till att anpassa kraven på avloppsutsläppen utifrån de speciella förhållanden som råder. Vidare måste med hänsyn till att en ansökan om tillstånd till avloppsanläggning kan ses i ett större sammanhang (se MÖD 2006:27 och 2006:53) beaktas vad nämnden har påpekat om att det finns ytterligare ett stort antal fastigheter med avrinning till den aktuella recipienten. Dessa fastigheter har idag inte utsläpp från vattentoalett och följderna av en generell tillståndsgivning för dessa skulle ge ett ökat utsläpp av näringsämnen till Gullmarns centralbassäng.

Den sökta anläggningen uppfyller visserligen kraven för hög skyddsnivå för miljöskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd beträffande BOD, tot- P och tot-N när den fungerar som avsett. HaV har dock särskilt påpekat att det på grund av recipientens känslighet för näringsämnen finns ett behov av att ytterligare minska utsläppen av kväve utöver vad som följer av kraven på hög skyddsnivå. Mark- och miljööverdomstolen delar denna bedömning och finner därför att högre krav än de som gäller för hög skyddsnivå för miljöskydd behöver ställas i detta fall. Detta gäller särskilt vid beaktande av vad som skulle bli följden av en generell utbredning av enskilda avloppsanläggningar som renar vatten från vattenklosetter och där Gullmarsfjorden är recipient. Domstolen har i målet endast att pröva om sökt lösning uppfyller de krav som kan ställas. Vad sökanden har anfört om att även den av nämnden föreslagna lösningen ger upphov till utsläpp av näringsämnen saknar därför betydelse.

Sammantaget gör således Mark- och miljööverdomstolen bedömningen att tillstånd inte ska lämnas till den sökta anläggningen eftersom utsläppet i det aktuella fallet skulle ske till en mycket känslig och skyddsvärd recipient. Överklagandet ska därför avslås.”