M 3682-18 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 3682-18
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2019-03-28
Kommun: Norrtälje

Slutsats

Ej snålspolande toalett ansågs inte långsiktigt hållbar på en plats med begränsad tillgång på grundvatten

Referat

En fastighetsägare ansökte om att få inrätta en ny avloppsanläggning bestående av wc kopplad till sluten tank. Tillsynsmyndigheten avslog ansökan eftersom tillsynsmyndigheten ansåg att det med hänsyn till förhållandena på platsen inte var godtagbart att tillåta en vattentoalett där den genomsnittliga spolvattenmängden överskrider en liter per spolning.

Ur Mark- och miljööverdomstolens dom: Enligt Mark- och miljööverdomstolens samlade bedömning kan den sökta avloppslösningen inte anses som långsiktigt hållbar på den aktuella platsen. Mot denna bakgrund och då det finns ett mer miljöanpassat alternativ som är tillgängligt och inte betydligt dyrare får det anses ha varit befogat av nämnden att avslå ansökan om tillstånd till den sökta åtgärden. Att fastigheten eventuellt kommer att anslutas till kommunalt VA i framtiden förändrar inte denna bedömning. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom ska nämndens beslut därför fastställas