Ej snålspolande toalett ansågs inte långsiktigt hållbar på en plats med begränsad tillgång på grundvatten

Sammanfattning av dom den 28 mars 2019 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 3682-18.

M 3682-18

Bakgrund

En fastighetsägare ansökte hos Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun om att få inrätta en ny avloppsanläggning bestående av wc kopplad till sluten tank. Nämnden avslog ansökan eftersom nämnden ansåg att det med hänsyn till förhållandena på platsen inte var godtagbart att tillåta en vattentoalett där den genomsnittliga spolvattenmängden överskrider en liter per spolning.

Fastighetsägaren överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen som avslog överklagan. Fastighetsägaren överklagade därefter vidare till mark- och miljödomstolen i Nacka. Mark- och miljödomstolen upphävde nämndens beslut och återförvisar målet till nämnden för meddelande av tillstånd för vattentoalett med sluten tank med de villkor och andra bestämmelser som kan behövas för anordningens uppförande och användning.

Nämnden överklagade då ärendet till Mark- och miljööverdomstolen som begärde in ett yttrande från Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndighetens yttrande

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har i sitt yttrande i målet Pdf, 226.6 kB. anfört bland annat följande. HaV uttalar sig i detta ärende bara generellt om tekniken ifråga och inte specifikt i det enskilda fallet. Myndigheten anser att det i enlighet med hushållningsprincipen i 2 kap. 5 § miljöbalken generellt är skäligt att kräva att nya toaletter som ansluts till slutna tankar är extremt snålspolande (det vill säga har en genomsnittlig spolvattenmängd på under en liter), eftersom det medför färre transporter, underlättar hantering av avloppsfraktionerna och minskar vattenför­brukningen. Detta utan anmärkningsvärt högre kostnad jämfört med en vanlig snålspolande toalett.

Mark- och miljööverdomstolen dom

Domstolen konstaterar inledningsvis att vid prövning av ansökan rörande små avlopp ska prövningsmyndigheten alltid beakta vad som på sikt kan bli följden av en generell tillståndsgivning av ifrågavarande slag.

Domstolen konstaterar även att man inte ifrågasätter nämndens uppgift om att tillgången på grundvatten är begränsad i det aktuella området.

En avloppslösning med vattentoalett ansluten till sluten tank innebär miljöpåverkan dels genom att grundvattnet förs från området eftersom innehållet i tanken transporteras bort för omhändertagande, dels genom de transporter som krävs för tömning av tanken. Eftersom transportfordon bara kan frakta en begränsad mängd slam åt gången får storleken på de avloppstankar som finns i ett område inte någon egentlig betydelse för antalet transporter, utan det avgörande är hur stor mängd slam som tillförs tankarna. Av betydelse för bedömningen är också, vilket framhållits av Havs- och vattenmyndigheten, att förutsättningarna för en långsiktig hållbar kretsloppshantering av avloppsslam är väsentligt bättre om vattenutspädningen begränsas.

Av utredningen har det framkommit att det på marknaden i dag finns urinseparerande toaletter som har en genomsnittlig spolmängd på under en liter och att en toalett med denna teknik inte är anmärkningsvärt mycket dyrare än en toalett med större spolmängd. Enligt Havs- och vatten­myndigheten finns det generellt sett skäl att kräva att nya toaletter som ansluts till sluten tank har en genomsnittlig spolmängd på under en liter.

Enligt Mark- och miljööverdomstolens samlade bedömning kan den sökta avloppslösningen inte anses som långsiktigt hållbar på den aktuella platsen. Mot denna bakgrund och då det finns ett mer miljöanpassat alternativ som är tillgängligt och inte betydligt dyrare får det anses ha varit befogat av nämnden att avslå ansökan om tillstånd till den sökta åtgärden. Att fastigheten eventuellt kommer att anslutas till kommunalt VA i framtiden förändrar inte denna bedömning. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom ska nämndens beslut därför fastställas.

Slutsatser

Domen visar att det av resurshushållningsskäl finns många anledningar att minimera vattenförbrukningen vid nyinstallation av wc till sluten tank. Om det kan konstateras att det alternativ som är mer vattenbesparande inte är orimligt kostsamt ska detta alternativ väljas.

Mer information

Mark- och miljööverdomstolens dom

HaV:s yttrande

Publicerad: 2019-04-30
Sidansvarig: Webbredaktion