Anvisningar för grundvattenrör

 • Rörets diameter bör vara minst 110 mm (ett ”vanligt avloppsrör” kan användas). Smalare rör gör att det är svårt att komma åt att mäta med klucklod eller tumstock och det är svårt att se (även med ficklampa) om röret är smalt och djupt.
 • Om grundvattenröret sätts i syfte att utgöra en kontrollpunkt för uppföljning av funktion, bör botten på röret ligga minst 140 cm under infiltrationsnivån. Se figur 30. Avses grundvattenröret även användas för bestämning av djup till grundvattennivå i samband med projektering av anläggning, bör botten på röret ligga minst 2,5 m under markytan.
 • Röret bör vara åtkomligt och markerat året runt samt försett med lock. Det bör i regel sticka upp minst 50 cm ovan mark. Om detta av olika skäl inte är önskvärt så kan man anlägga en brunn med lock i marknivå där man kan komma åt nivåröret, men det är då viktigt att brunnen markeras ut och kan hittas.
 • Filterdelen av röret (nedersta delen) bör vara ca 50 cm, omges av tvättad makadam, grövre grus eller singel och perforeras, se figur 30. Perforeringen kan lösas på flera sätt:
  a) Snitt med fogsvans/vinkelslip (gärna på tvären och inte allt för långa så att röret behåller sin formstabilitet).
  b) Borrmaskin. 6 mm hål är lämpligt
  c) Förperforerad dräneringsslang som skarvas på sista halvmetern
 • Röret behöver inte förses med tätning (eftersom syftet med röret inte är provtagning av grundvattenkvaliteten), däremot bör en geotextil läggas ovanpå makadamen/gruset som omger filterdelen innan återfyllning görs.
 • Röret bör anläggas inom en zon på 2-3 meter ifrån anläggningen.
 • I en sluttning står grundvattennivån närmare spridningsledningen i uppströmsdelen av anläggningen. Där ligger spridningsledningen också djupare i marken vilket till exempel ökar risken för att man har berget för nära spridningsledningen i detta område. Därför bör grundvattenröret helst placeras uppströms infiltrationen i sluttningar, se figur nedan. Är det relativt plan terräng spelar det mindre roll. (SGU, 2017)
Illustrationen visar hur ett grundvattenrör ska installeras i förhållande till bland annat infiltrationsanläggningens placering i terrängen, grundvattnets strömningsriktning och infiltrationsnivån

Figur 30. Anvisning för grundvattenrör. Klicka på bilden för en större version.

Litteraturreferenser

Litteraturreferenser
ReferensFörfattare
E-post, underlag grundvattenrör SGU. (den 22 11 2017).
Publicerad: 2019-10-02
Sidansvarig: Webbredaktion