Uppdrag att på prov genomföra fiskeriförvaltningsåtgärder som motsvarar en utflyttning av trålgränsen (2022)

Hitta på sidan

Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att genomföra ett tidsbegränsat vetenskapligt propjekt som motsvarar en utflyttning av trålgränsen för fartyg som fiskar efter pelagiska arter i Östersjön.

Syftet är att utvärdera efekterna på sill- och strömmingsbeståndens biomassa samt deras storleks-, bestånds- och åldersstruktur.

Projektet ska genomföras i flera avgränsade försöksområden i förvaltningsområdena för sill- och strömmingsbestånden i Egentliga Östersjön i Bottniska viken och omfatta de fartyg, oavsett flagg, som har fiskerättigheter i områdena.

Utökat uppdrag

Området ska inkludera delområde 25 för att inkludera samtliga förvaltningsområden för sill och strömming i Östersjön, men exkludera Halland och Västra Götaland från uppdraget. Havs- och vattenmyndigheten ska fortsatt kunna möjliggöra att ett visst yrkesfiske kan bedrivas. Sådan möjlighet bör kunna ges till försöksverksamhet, småskaligt fiske och det fiske som bedrivs av lokal eller regional betydelse och fiske för direkt användning som livsmedel.

Myndigheten ska även fortsatt genomföra nödvändiga samråd med berörda EU-medlemsstater och vid behov med Europeiska kommissionen. I uppdraget ingår att redovisa eventuella konsekvenser.

Aktuellt om uppdraget

 • 1 februari 2024

  Just nu har projektet gått in en samrådsfas. Ett utkast på genomförandeplan har tagits fram som i sin helhet beskriver förslag till genomförande oc...

 • 5 december 2023

  Just nu pågår ett beredande arbete i projektet där underlag till förslag på områden analyseras och förslag på design för uppföljning diskuteras.

 • 8 september 2023

  Under tre halvdagar den 6–8 september genomförde Havs- och vattenmyndigheten en dialogturné i tre städer, i Simrishamn, i Stockholm och i Gävle.

 • 31 augusti 2023

  Nästa vecka, 5-7 september, kommer vi i projektgruppen för RU Trålgräns genomföra dialogmöten på plats i Simrishamn, Stockholm och Gävle. Intressen...

 • 16 juni 2023

  Den 14-15 Juni samlades forskare från både Danmark, Polen och Sverige för att diskutera och få in synpunkter på förslag till försöksområden och den...

 • 29 maj 2023

  Den 17 maj bjöd HaV in till informationsmöte för cirka 60 nationella intressenter kring regeringsuppdraget om att utreda flytt av trålgräns.

 • 26 maj 2023

  HaV har tillsatt en Vetenskaplig kommitté för regeringsuppdraget i syfte att granska och ge feedback på de förslag på försöksområden som HaV kommer...

 • 15 maj 2023

  Havs- och vattenmyndigheten har beställt ett kunskapsunderlag från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

 • 15 maj 2023

  Inom regeringsuppdraget går vi nu in i en intensivare fas.

Frågor och svar om uppdraget

Vi arbetar med att ta fram de vanligaste frågorna och besvara dessa här. Listan med frågor och svar kommer fyllas på inom kort.

HaV är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Myndigheten ska inom detta ansvarsområde vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och verka för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. HaV har bl.a. ansvar för att genomföra havsmiljödirektivet och att stödja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.

En god beståndsutveckling av sill och strömming är en direkt förutsättning för Östersjöns ekosystem och av stor vikt för att värna ett hållbart fiske och en ökad livsmedelsproduktion. Samtidigt har bestånden längs den svenska kusten visat på negativa trender i biomassa och täthet. Trenderna är tydligast under den senaste tioårsperioden för sill och strömming över 18 cm vilket också stödjs av minskande fångster i det kustnära fisket inom vissa områden.

År 2022 redovisade HaV ett regeringsuppdrag om att utreda hur fiskeregleringar kan utvecklas för att skydda kustlekande bestånd av sill i norra Egentliga Östersjön. HaV föreslog då att fisketrycket bör anpassas inom hela Östersjön vid beslut om årliga fiskemöjligheter för att ta större hänsyn till sill- och strömmingsbeståndens storleks- och åldersstruktur. Samtidigt konstaterade HaV att det i dagsläget saknas tillräcklig kunskap om beståndens vandringsmönster och genetiska strukturer för att bedöma effekter av en fiskereglering i tid och rum, t.ex. genom en utflyttning av trålgränsen till 12 nautiska mil. Baserat på rådgivning från SLU gjorde HaV ändå bedömningen att en sådan åtgärd kan ge effekt givet att det idag bedrivs ett betydande fiske i områden som potentiellt kan vara viktiga uppväxt- och övervintringsområden. HaV föreslog därför att regeringen bör initiera ett vetenskapligt projekt för att utvärdera effekter av fiskereglering i tid och rum utanför trålgränsen.

HaV ska genomföra ett tidsbegränsat vetenskapligt projekt som motsvarar en utflyttning av trålgränsen för fartyg som fiskar efter pelagiska arter i Östersjön. Syftet är att utvärdera effekterna på sill- och strömmingsbeståndens biomassa samt deras storleks-, bestånds- och åldersstruktur. Projektet ska genomföras i flera avgränsade förvaltningsområden i Bottniska viken och Egentliga Östersjön och omfatta samtliga fartyg, oavsett flagg, som har fiskerättigheter i områdena. Projektet ska även omfatta analyser av hur bestånden påverkas av andra faktorer så som miljö och klimat samt predation från fisk, fågel och säl. Vidare ska HaV analyser effekter av projektet för andra fiskarter, samhällsekonomiska effekter samt ekonomiska och social effekter för fisket och beredningsindustrin.

Löpande datainsamling, uppföljning och utvärdering inom projektet kommer förbättra kunskapsläge som kan leda till beständiga förvaltningsåtgärder och långsiktigt hållbara bestånd. Projektet väntas också leda till bättre kunskap om övriga nationella förvaltningsåtgärder för att utveckla en adaptiv ekosystembaserad havsförvaltning och uppnå målet om hav i balans samt levande kust och skärgård.

HaV fick uppdraget 2022 och det sträcker sig fram till 2027. Till nästa fiskesäsong är vår ambition att ha försöksområdena med beslutad fiskereglering igång och de kommer pågå fram till 2027. Den 30/4 2027 förväntas HaV slutrapportera projektet och inkomma med förslag på åtgärder.

Genomförande

Genomförandet kommer ske i 5 olika faser som beskrivs mer ingående i avsnitten 3.1.1 - 3.1.5. Efter rapportering av den första lägesrapporten i november 2022 har genomförandet inom respektive fas konkretiserats och justerats utifrån genomfört, pågående och planerat arbete. Då vissa moment kan komma att påverkas av ett antal oförutsedda faktorer är det i dagsläget svårt att säkert förutse tidsåtgång, arbetsinsats och tidsplan för vissa moment.

Myndigheten presenterar ändå en preliminär tidsplan för fasernas genomförande i figur 1. För att ge en mer överskådlig bild av genomförandegraden i varje fas, visas detta i grönt i bilden. Vidare specificeras efter varje punkt i avsnitten 3.1.1 - 3.1.5 om arbetet är genomfört, påbörjat eller ej påbörjat.

Illustration av fem faser i processen.Förstora bilden

Genomförandeprocess. Klicka för större bild.

Sätta samman en vetenskaplig kommitté och sammanställa data och information.

Omfattning:

 • Utforma beställning av vetenskapliga underlag för utformning av förslag till lämpliga försöksområden. Genomfört
 • Framtagande av underlag för data call och utskick av data call till berörda medlemstatser. Genomfört
 • Leverans och bearbetning av inkomna data från övriga medlemsstater. Genomfört
 • Information till samtliga EU-medlemsstater runt Östersjön om regeringens uppdrag till HaV om att genomföra ett tidsbegränsat vetenskapligt projekt som motsvarar en utflyttning av trålgränsen för fartyg som fiskar efter pelagiska arter i Östersjön. Genomfört
 • Förfrågan till samtliga EU-medlemsstater runt Östersjön om att lämna förslag till lämpliga nationella kandidater för medverkan i den vetenskapliga kommittén. Genomfört
 • Delleveransen för fortsatta beredning av förslag till lämpliga försöksområden. Uppdatering av det vetenskapliga underlag som levererades inför myndighetens redovisning av 2021 års regeringsuppdrag om att utreda hur fiskeregleringar kan utvecklas för att skydda kustlekande bestånd av sill i norra Egentliga Östersjön (dnr 1:2021). Omfattar kompletterande information som relaterar till samtliga förvaltningsområdena för sill/strömming i Bottniska viken och Centrala Östersjön. Sammanställning och analys av fiskets bedrivande 2012–2021 för samtliga fartyg, oavsett flagg som bedrivit fiske av pelagiska arter i svensk ekonomisk zon. Information om biologiska kriterier som bedöms potentiellt viktiga för att utse förslag till försöksområden, däribland fisketryck, potentiellt viktiga övervintringsområden, tidigare kunskap om migration, genetik, områden med tecken på ansamling av sill/strömming samt möjlighet till uppföljning av utpekade leveranser inom ramen för det vetenskapliga projektet. Genomfört
 • Seminarium där berörda intressenter ges möjlighet att ta del av SLU Aquas underlag och analyser, Genomfört
 • Att sätta samman och tillsätta vetenskaplig kommitté med nationella och internationella experter samt konkretisera uppdragsbeskrivning. Genomfört
 • Samla och sammanställa data och underlag som finns tillgängligt på HaV med syfte att använda kunskap om bl.a. miljö, klimat, säl och skarv som redan genererats på myndigheten. Genomfört

Bereda och utforma förslag på försöksområden inklusive förslag till fiskeregleringar och vetenskaplig design för det vetenskapliga projektets genomförande och uppföljning baserat på samtliga utpekade leveranser inom uppdraget.

Omfattning:

 • HaV bereder och utarbetar förslag till lämplig fiskereglering inom avgränsade försöksområden baserat på analyser och underlag framtagna under fas 1. Pågående
 • Framtagande av överenskommelse för att förse myndigheten med områdesspecifika vetenskapliga underlag kopplat till förslagen om försöksområden och därtill påföljande fiskereglering som omfattar samtliga fartyg som fiskar efter små pelagiska arter oavsett flagg. Underlagen kommer utgöra en delmängd av de underlag som behövs för nationella och internationella samråd till syfte att beskriva föreslagna försöksområden och fiskereglering, bl.a. inbegripet skälen för dessa med vetenskapliga belägg som stöd samt redogöra för konsekvenser och löpande uppföljning och utvärdering av effekter inom det vetenskapliga projektet., Genomfört
 • Framtagande av stödjande bakgrundsunderlag för respektive område till grund för nationella och internationella samråd med berörda intressenter och medlemsstater. Myndigheten bedömer att underlagen bl.a. behöver beskriva bakgrund och syfte, sammanfattning av redan tillgänglig kunskap, motivering i form av förväntad/önskad effekt, områdesspecifik beskrivning av områdena (bl.a. batymetri), historisk fiskeaktivitet inom områdena, förslag till fiskeregleringar, konsekvensutredning, bedömning av proportionalitet och möjlighet att bedriva visst fiske inom områdena, potentiella effekter av förändrade fiskemönster, behov av kontrollåtgärder samt beskrivning av vetenskaplig design och uppföljning inkluderat löpande datainsamling och för att tillgodose samtliga utpekade leveranser inom uppdraget. Underlagen behöver också innehålla en konsekvensanalys om förväntade samhällsekonomiska effekter samt ekonomiska och sociala effekter för fisket och beredningsindustrin, Genomfört
 • Den vetenskapliga kommittén granskar tillgängliga analyser och underlag och kommenterar förslag till områden. Genomfört
 • Den vetenskapliga kommittén granskar och kommenterar förslag på vetenskaplig design, samt plan för hur försöket vetenskapligt ska övervakas och utvärderas. Genomfört

Nationella och internationella samråd samt eventuell korrigering av områden och vetenskaplig design utifrån beskrivning av föreslagna försöksområden inklusive förslag till fiskeregleringar och vetenskaplig design för det vetenskapliga projektets genomförande och uppföljning.

Omfattning:

 • Uppstartsmöte (s.k. pre-konsultation) med berörda EU-medlemsstater som väntas ha ett direkt förvaltningsintresse inom aktuella områden för att säkerställa en öppen och transparent process. Mötet syftar bl.a. till att informera om uppdraget i detalj samt presentera stödjande information kring projektets bakgrund och syfte samt utbyta kunskap och erfarenheter. Genomfört
 • Löpande samråd i ad-hoc möten med berörda EU-medlemsstater för att nå överenskommelser om tillräcklig information samt det vetenskapliga projektets genomförande och utformning baserat på de förslag och underlag som utarbetas och presenteras till grund för det vetenskapliga projektet. Pågående
 • Löpande information och samråd med berörda intressenter (inklusive den rådgivande nämnden för Östersjön, BSAC) samt vid behov med EU-kommissionen för att inhämta synpunkter utifrån de förslag och underlag som utarbetas och presenteras till grund för det vetenskapliga projektet. Pågående
 • Formell process nationellt och för berörda EU-medlemsstater utifrån de juridiska ramverk som tillämpas för det vetenskapliga projektets genomförande. Pågående
 • Formellt beslut och antagande av det vetenskapliga projektets genomförande utifrån de juridiska ramverk som tillämpas. Ej påbörjat

Genomföra ett tidsbegränsat vetenskapligt projekt som motsvarar en utflyttning av trålgränsen.

Omfattning:

 • Genomföra det vetenskapliga projektet utifrån fastställd vetenskaplig design och beslutad plan för vetenskaplig uppföljning inkluderat löpande insamling av information och data med syfte att utvärdera fiskeregleringen inom områdena utifrån samtliga utpekade leveranser inom uppdraget. Pågående

Utvärdering och förslag på förvaltningsåtgärder.

Omfattning:

 • Bearbeta, analysera och utvärdera insamlad information och data samt sammanställa resultat och kunskap från utvärdering av fiskeregleringen inom områdena utifrån samtliga utpekade leveranser inom uppdraget. Ej påbörjat
 • Slutrapportering med förslag på eventuell fiskereglering och/eller andra icke-fiskerirelaterade åtgärder baserat på resultatet av ovanstående analyser och sammanställningar. Ej påbörjat

Redovisning

Myndigheten ska senast den 30 november 2022 och årligen i april från och med 2023 avge en lägesrapport om genomförandet och därefter senast 30 april 2027 lämna en slutredovisning.

Publicerad: 2022-05-25
Uppdaterad: 2024-02-23
Sidansvarig: Webbredaktion