Vägledning för 4 kap. 9-10 §§ vatten­förvaltnings­förordningen om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav – undantag från att nå en god status/potential till 2015

Under vissa förutsättningar kan beslut fattas om undantag från att nå god status för vattenförekomster till 2015, antingen genom beslut om förlängd tidsfrist eller mindre stränga krav.

Om vägledningen

Vattenmyndigheterna får besluta om undantag från att nå god status enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön till 2015. Det kan ske utifrån vissa krav antingen genom beslut om förlängd tidsfrist eller mindre stränga krav (sämre status än god status accepteras).

Förlängd tidsfrist får ges om syftet är att vattenmiljön stegvis ska förbättras så att kvalitetskraven blir uppfyllda vid den senare tidpunkten. Beslut om endera undantag får inte innebära att vattnets kvalitet riskerar att försämras ytterligare. Undantag får inte sättas om det skulle innebära att målet för EU-skyddat område inte kan nås eller om det strider mot övrig befintlig EU-lagstiftning.

Havs- och vattenmyndigheten vägleder vattenmyndigheterna om fastställande av undantag enligt vattenförvaltningsförordningen. Vägledningen kan även vara av intresse för andra som berörs av den ramdirektivsstyrda vattenförvaltningen.

Publicerad: 2014-12-18
Sidansvarig: Webbredaktion