Hitta på sidan

Provgrop

Provgropen fyller flera viktiga funktioner vid anläggande av markbaserade avloppssystem. Genom provgropen kan sökanden (och handläggaren) observera

  • jordlagrens sammansättning
  • djup till grundvattennivå
  • avstånd till berg.

Sökanden, eller den sökanden anlitar, kan också ta ut prover för bedömning av jordens lämplighet som infiltrationsmaterial (i de fall den planerade anläggningen till någon del ska utnyttja infiltration). Om en markbaserad anläggning planeras är det rimligt att åtminstone en provgrop utförs. Utförs flera provgropar kan sökanden även undersöka den horisontella utbredningen av berggrundsytan och jordlagren nedströms planerad anläggning. Detta kan vara angeläget under vissa förutsättningar.

En annan metod, som kan vara mer fördelaktig för bestämning av djup till grundvattennivå, är att använda grundvattenrör som kan slås ner i samband med att provgrop grävs eller borras. Då behöver inte gropen stå öppen en längre tid vilket bland annat minskar risken för olyckor, samtidigt som avläsning av nivåer kan ske över längre tid vilket ökar noggrannheten i bestämningen. Se även Anvisningar för grundvattenrör.

Avstånd till grundvattennivå och berg

Provgropen får inte göras för grund eftersom man alltid ska sträva efter att lokalisera läget för såväl grundvattennivån som berggrundsytan. En observation ner till 2.5 meter under planerad infiltrationsnivå kan i de flesta fall accepteras även om berg och/eller grundvattennivå ej lokaliseras. Ur grundvattensynpunkt behövs inte lika djupa gropar under perioder med höga grundvattenförhållanden. Vet man att berget ligger djupt kan det vara rimligt att anpassa gropens djup efter förväntad grundvattenförhöjning vid rådande fyllnadsgradsförhållanden, se figur 46 i Bestämning av dimensionerande grundvattennivå.

Det är viktigt att provgropen har fått stå öppen en tid för att grundvattennivån ska hinna ställa in sig. Detta går snabbare i grova jordarter än i fina. I grovkorniga jordar räcker det sökande läser av grundvattennivån dagen efter. I finkorniga jordar bör man vänta 3-5 dagar. Det bör också ske vid ett tillfälle då det inte har kommit någon betydande nederbörd under de senaste 3 dygnen. Orsaken är helt enkelt att vatten kan ansamlas i provgropen (gäller speciellt i finkorniga jordar). Avläsning av grundvattennivåer bör ske vid minst två tillfällen med minst en veckas mellanrum för att högsta dimensionerande grundvattennivå ska kunna uppskattas.

Ansvaret för utredning av grundvattennivåer ligger på den sökande. Miljöförvaltningen ansvarar för att det finns ett tillräckligt och tillförlitligt underlag för att ansökan ska kunna prövas. Det innebär att miljöförvaltningen i varje enskilt behöver avgöra om och hur många platsbesök som behöver göras. Se även Bestämning av dimensionerande grundvattennivå.

Jordlagerföljder och provtagning

Vid syn av provgrop ska sökanden eller sakkunnig som sökande anlitar undersöka och dokumentera jordlagerföljden. Synliga karaktärsskiftningar i jordens egenskaper vid olika djup såsom jordart, packning, m.m. dokumenteras (exempelvis genom fotografering eller filmning med synliga måttuppgifter, se även exempel på protokoll sist i denna bilaga). Provtagning ska ske på samma plats som anläggningen ska placeras och prov för siktanalys eller perkolationsprov ska tas ut vid en nivå som hamnar under planerad infiltrationsnivå.

I de fall det förekommer flera karaktärskilda jordlager under planerad infiltrationsnivå ska uttaget av material ske från det material som förväntas ha sämst infiltrationsförmåga. Antalet prover som krävs beror på hur infiltrationsförmågan ska fastställas, vilken analysmetod som används, se Siktanalys och perkolationsprov, samt hur stor osäkerheten är kring hur infiltrationskapaciteten varierar i jordlagren. Ofta krävs flera prov. Speciellt om materialet är skiktat och det råder osäkerhet kring vilka lager som har sämst kapacitet. Det är materialet med sämst infiltrationsförmåga som i regel ska ligga till grund för dimensionering och utförande av anläggning.

Dokumentationen av provgropen ska bifogas ansökan. Handläggaren bedömer om dokumentationen är tillräcklig för att ligga till grund för att behandla ansökan.

Horisontell utbredning

I vissa fall är det av speciellt intresse att undersöka den horisontella utbredningen av olika jordlager. Detta gäller exempelvis om området präglas av tunna jordlager, se figur nedan, eller om man misstänker stora lokala skillnader i jordartsgeologin.

Illustrationen visar en sluttande markprofil med berg underst som på ett ställe ligger ytligt. Över berget finns morän och där finns även grundvattenytan.

Figur 33. Om det är begränsat djup till berg finns anledning att undersöka den horisontella utbredningen av olika jordlager. Klicka på bilden för en större version.

Det är också nödvändigt om den sökande planerar att förlägga infiltrationen i ett jordlager med ett tätande lerlager (eller motsvarande) under, se figur 34.

Illustrationen visar en sluttande markprofil med lera underst och däröver ett lager sand där även grundvattenytan finns.

Figur 34. Planerar man att förlägga infiltrationen i ett jordlager med ett tätande lerlager (eller motsvarande) under måste sökande kontrollera nedströms mäktighet på det jordlager som ska ta emot vattnet och bedöma om det finns risk att det tränger ut i exempelvis en sluttning eller riskerar att ge upphov till funktionsproblem/översvämning i anläggningen. Klicka på bilden för en större version.

I dessa fall måste sökanden eller sakkunnig som sökande anlitar kontrollera nedströms mäktighet på det jordlager som ska ta emot vattnet samt bedöma ske av om det finns risk att det tränger ut i exempelvis en sluttning i närheten eller riskerar att hindras från vidare transport och ge upphov till översvämning i anläggningen. En sådan dokumentation av nedströms recipientområde bör bifogas en avloppsansökan. Se även Jordlagrets mäktighet och förmåga att transportera bort tillfört vatten och avsnittet Korta avstånd till berg i Bestämning av dimensionerande grundvattennivå. (SGU, 2018)

Exempel på provgropsprotokoll

Provgropsprotokoll. Illustration.

Provgropsprotokoll. Klicka på bilden för en större version.

Litteraturreferenser

Litteraturreferenser
ReferensFörfattare
Provgropar - underlag till handbok SGU. (den 19 10 2018).
Publicerad: 2019-10-02
Sidansvarig: Webbredaktion