Ospars miljöstrategi för Nordostatlanten 2030

Hitta på sidan

Ospars expertkommittéer organiserar genomförandet av Ospars miljöstrategi för Nordostatlanten 2030. Beslut fattas av kommissionen. Havs- och vattenmyndigheten bidrar med underlag till kommittéerna.

Miljöstrategi för Nordostatlanten

Beslutet om en uppdaterad miljöstrategi för Nordostatlanten, North East Atlantic Environment Strategy (NEAES 2030), fattades av Ospar i oktober 2021.

Arbetet med uppdateringen har pågått sedan 2018 och har involverat ett stort antal experter och observatörer runt hela Nordostatlanten.

Temaområden

Strategin innehåller både långsiktiga mål och operativa mål att nå fram till 2030. Länderna har kommit överens om cirka 50 operativa mål för att förbättra havsmiljön i Nordostatlanten fördelat mellan fyra temaområden.

 • Övergödning
 • Farliga ämnen
 • Radioaktiva ämnen
 • Marint skräp
  • Marina skyddade områden
  • Skydd och bevärande av arter och habitat
  • Restaurering av bentiska livsmiljöer
   • Integrerad förvaltning
   • Fysisk påverkan
   • Undervattensbuller
   • Övervakning och analys
   • Anpassning till klimatförändring och havsförsurning
   • Minskning av växthusgaser

   Expertkommittéer

   Ospar organiserar genomförandet av miljöstrategin NEAES 2030 genom sina fem ansvariga expertkommittéer som förbereder frågor som sedan tas upp för beslut i kommissionen. Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med flera svenska myndigheter deltar i detta arbete.

   Här nedan kan du läsa mer om arbetet som bedrivs inom de fem kommittéerna.

   BDC arbetar med frågor som rör biologisk mångfald och ekosystem.  Havs- och vattenmyndigheten representerar och ansvarar för Sveriges medverkan i kommittén.

   Inom Ospar har man beslutat om att skydda värdefulla kust- och havsområden i Nordostatlanten. Samlad information om Ospar marina skyddade områden (MPA) finns i en ny databas.

   Ett flertal rekommendationer för skydd av den biologiska mångfalden har antagits inom Ospar. Här kan du läsa en lista på rekommendationer Pdf, 192.6 kB. av relevans för Sverige.

   EIHA arbetar med frågor som rör mänsklig belastning och påverkan på den marina miljön. Havs- och vattenmyndigheten representerar och ansvarar för Sveriges medverkan i kommittén.

   Länderna inom Ospar har tagit fram en regional åtgärdsplan för marint skräp.

   Helcom och Ospar har gemensamt lanserat ett web-baserat verktyg som hjälper sjöfarten att identifiera de transportsträckor som kan innebära hög risk för att medföra främmande arter, liksom de som är undantagna från särskilt hantering.

   Läs mer på engelska om OSPAR and HELCOM online ballast water management tool Pdf, 339.3 kB.. Information om verktyget finns även på Transportstyrelsens hemsida.

   Frågor och beslut som rör övergödning och farliga ämnen förbereds inom HASEC. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten delar på ansvaret i Sverige.

   Det svenska miljökvalitetsmålet Ingen övergödning inkluderar bland annat Ospars, Helcoms och havsmiljödirektivets mål för att minska övergödningen i haven. Läs mer om Havs- och vattenmyndighetens arbete med övergödning och Farliga ämnen

   OIC arbetar bland annat med frågor som rör risker med olje- och gasindustrin.

   RSC arbetar med frågor som rör radioaktiv strålning och dess spridning i den marina miljön. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som representerar och ansvarar för Sveriges medverkan i kommittén.

   Osparkommissionen ger ut publikationer av arbeten som genomförts i kommittéerna och arbetsgrupperna.

   Publicerad: 2015-01-26
   Uppdaterad: 2021-11-01
   Sidansvarig: Webbredaktion