Ospars bedömning av miljötillstånd i Nordostatlanten 2023

Hitta på sidan

Den 13 september 2023 har den regionala havskonventionen Ospar publicerat den gemensamma bedömningen av miljöstatus i Nordostatlanten som på engelska kallas Quality Status Report 2023, QSR 2023. I drygt fyra år har länderna kring Nordostatlanten arbetat tillsammans med att bedöma Nordostatlantens miljötillstånd.

Omfattande bedömning av miljöhälsa och miljöstatus

QSR 2023 är en omfattande bedömning av mänsklig belastning och påverkan på miljötillståndet i Nordostatlanten.

QSR 2023 består av mer än 120 olika bedömningar och omfattar olika aspekter, bland annat biologisk mångfald, livsmiljöer och mänskliga aktiviteter som påverkar den marina miljön. Den undersöker förekomsten av föroreningar i vattnet, såsom näringsämnen och farliga ämnen, och bedömer deras effekter på det marina livet och ekosystemen.

Klimatförändringars påverkan

QSR 2023 beskriver även effekter av klimatförändringar och havsförsurning på den marina miljön. Bedömningarna beskriver bland annat förändringarna i havets nivå, temperatur och pH, samt utvärderar deras effekter på det marina livet och ekosystemen.

Bedömningsarbete av tillståndet i Nordostatlanten

QSR 2023 har byggts upp med följande nivå

 • Indikator bedömningar som följer regionalt samordnade metoder och andra fokuserade bedömningar (till exempel statusbedömningar för hotade arter)
 • Tematiska bedömningar som syftar att sammanfatta alla bedömningar om en viss fråga (till exempel ekosystem komponent eller belastning) inom sammanhäng av DAPSIR-ramverket (drivkrafter – aktiviteter -belastningar – tillstånd - påverkan – svar)
 • En sammanfattande rapport som sammanställer alla resultat och presentera till beslutsfattare och allmänheten.

Många experter och myndigheter i Sverige och andra Nordostatlantiska länder har deltagit i arbetet med att ta fram data, metoder och tröskelvärden för bedömning av biologisk mångfald i, samt belastningar och påverkan på, Nordostatlanten.

Slutsatserna i QSR 2023 bygger på vetenskapligbedömningar baserat på bästa tillgängliga data under perioden 2009-2021 och följer upp Ospars tidigare bedömningar av Nordostatlantens tillstånd (QSR 2000, QSR 2010 och Ospars Intermediate Assessment 2017).

Sammantaget är QSR 2023 ett viktigt verktyg för forskare, beslutsfattare och allmänhet för att förstå det aktuella tillståndet i Nordostatlanten, de utmaningar havsområdet står inför och de åtgärder som behövs för att säkerställa dess långsiktiga hälsa och hållbarhet.

Sverige har aktivt medverkat i Ospars bedömningsarbetet, som bidrar till regional samordnad bedömning inför ländernas nationella bedömningar enligt EU:s havsmiljödirektiv (2008/56/EG). Ospars samordnade bedömningsprocess inkludera utveckling av gemensamma datbaser, metoder, verktyg och bedömningar som utgör ett viktigt regionalt underlag till EU-ländernas nationella rapportering, däribland uppdatering till Sveriges Inledande Bedömning som ska rapporteras till EU under hösten 2024.

Bedömningen i korthet

QSR 2023:s övergripande regionala slutsatser visar att:

 • minskad biologisk mångfald och fortsatt habitatförstörelse i många delar av Ospar:s havsområde trots de åtgärder som vidtagits av Ospar:s parter. Fiskets och annan mänsklig verksamhets påverkan på den biologiska mångfalden är fortfarande mycket kännbar, och andra former av försämring, exempelvis ökad mängd buller och fysisk påverkan är växande problem i Ospar:s havsområden.
 • Det finns ett ökande trängande behov av att ta itu med orsakerna till försämring och förlust av biologisk mångfald och därigenom förbättra tillstånd och öka motståndskraften hos de marina ekosystemen i Ospar:s havsområde.
 • Miljötillståndet har i vissa avseenden förbättrats: utsläppen av de allvarligaste farliga ämnena såsom PCB, PAH och klororganiska föreningar har minskat avsevärt, förorening av radioaktiva ämnen har förhindrats, utsläppen från olje- och gasindustrin har minskats, marint skräp spåras bättre och betydande åtgärder har vidtagits för att minska det, och en gradvis minskning av tillförseln och mängden näringsämnen har beskrivits i många OSPAR-regioner.
 • Klimatförändringar och havsförsurning driver nu på stora förändringar som hotar en stor del av den marina biologiska mångfalden i Nordostatlanten.

Ospars bedömning av miljöstatus i Nordostatlanten

 • OSPAR Quality Status Report 2023, QSR 2023
 • Svensk version av QSR 2023:s viktigaste slutsatser (publiceras snart)
 • Interactive Communication Document on QSR Key findings (publiceras snart)
 • Ospars pressmeddelande vid lansering av QSR 2023 (publiceras snart)
Publicerad: 2023-09-13
Sidansvarig: Webbredaktion