Ospar - regional åtgärdsplan för att minska marint skräp i Nordostatlanten

Hitta på sidan

Marint skräp är ett allvarligt problem, särskilt på västkusten, där strömmar för med sig stora mängder skräp till stränderna från olika håll i Nordsjön. För Sverige är därför beslutet ett viktigt steg på vägen för att på lång sikt minska mängden ilandflutet skräp. På Ospars kommissionsmöte 2014 antogs en regional åtgärdsplan för att minska marint skräp i Nordostatlanten.

Syftet med den regionala åtgärdsplanen

Den regionala åtgärdsplanens övergripande syfte är att minska den marina nedskräpningen från både land- och havsbaserade källor samt ta hand om skräp i haven och öka kunskapen om de här frågorna. Under 2013-2014 har ett flertal workshops arrangerats där medlemsländer, NGOs och industrin har varit delaktiga i framtagandet av planen.

Åtgärdsplanen bidrar till uppfyllande av flera andra globala och regionala åtaganden om marint skräp. Bland annat stödjer planen arbetet med   EU: s havsmiljödirektiv där marint skräp ingår som en särskild deskriptor. Planen kommer också bidra till arbetet inom Helcom som planerar en motsvarande ansats i Östersjön.

Planen innehåller två kategorier av åtgärder

Eftersom problemen med marint skräp är gränsöverskridande krävs regional samverkan för att komma tillrätta med problemen. Planen innehåller därför två kategorier av åtgärder. Dels de som kräver regional samverkan inom Ospar, dels åtgärder som ska implementeras av varje enskilt medlemsland.

Sverige driver två projekt

Sverige har tagit ansvar för att driva två stycken av planens regionala åtgärder. I ett projekt ska myndigheter tillsammans med fiskerinäringen utveckla och främja hållbara rutiner för hur fisket genererar och hanterar marint skräp, där fokus ligger på avfallshantering ombord och i hamn.

Det andra projektet handlar om att tillsammans med industrin undersöka och främja användandet av bästa tillgängliga teknik för att förhindra att avloppsrelaterat skräp, inklusive mikroskräp, från avlopps- och dagvatten når den marina miljön.

Planen bygger på samverkan

Planen bygger till stor del på samverkan mellan myndigheter, internationella organisationer, den privata sektorn, NGO:s och andra relevanta aktörer för att få till ett bra genomförande. Länder uppmanas även att i så hög utsträckning som möjligt samordna genomförandet av Ospars åtgärdsplan för marint skräp med genomförandet av havsmiljödirektivets åtgärdsprogram.

För Sveriges del är det också viktigt att i den mån det är möjligt samordna arbetet med det arbete som kommer att ske inom Helcom.    

Publicerad: 2015-01-23
Uppdaterad: 2019-06-28
Sidansvarig: Webbredaktion