Ospars arbetsområden

Fem tematiska strategier styr Ospars arbete. Till varje strategi hör en ansvarig expertkommitté som förbereder frågor som sedan tas upp för beslut i kommissionen. Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med flera svenska myndigheter deltar i detta arbete.

Des fem strategierna är biologisk mångfald, övergödning, farligt avfall, havsbaserad verksamhet och radioaktiva ämnen. Här nedan kan du läsa mer om arbetet som bedrivs inom de fem kommittéerna.

Kommittén för biologisk mångfald (BDC)

BDC arbetar med frågor som rör biologisk mångfald och ekosystem.  Havs- och vattenmyndigheten representerar och ansvarar för Sveriges medverkan i kommittén.

Inom Ospar har man beslutat om att skydda värdefulla kust- och havsområden i Nordostatlanten. Samlad information om Ospar marina skyddade områden (MPA) finns i en ny databas.

Ett flertal rekommendationer för skydd av den biologiska mångfalden har antagits inom Ospar. Här kan du läsa en lista på rekommendationer Pdf, 192.6 kB. av relevans för Sverige.

Kommittén för Environmental Impact of Human Activities (EIHA)

EIHA arbetar med frågor som rör mänsklig belastning och påverkan på den marina miljön. Havs- och vattenmyndigheten representerar och ansvarar för Sveriges medverkan i kommittén.

Länderna inom Ospar har tagit fram en regional åtgärdsplan för marint skräp.

Helcom och Ospar har gemensamt lanserat ett web-baserat verktyg som hjälper sjöfarten att identifiera de transportsträckor som kan innebära hög risk för att medföra främmande arter, liksom de som är undantagna från särskilt hantering.

Läs mer på engelska om OSPAR and HELCOM online ballast water management tool Pdf, 339.3 kB.. Information om verktyget finns även på Transportstyrelsens hemsida.

Kommittén för övergödning och farliga ämnen (HASEC)

Frågor och beslut som rör övergödning och farliga ämnen förbereds inom HASEC. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten delar på ansvaret i Sverige.

Det svenska miljökvalitetsmålet Ingen övergödning inkluderar bland annat Ospars, Helcoms och havsmiljödirektivets mål för att minska övergödningen i haven. Läs mer om Havs- och vattenmyndighetens arbete med övergödning och Farliga ämnen

Kommittén för havsbaserad olje- och gasindustri (OIC)

OIC arbetar bland annat med frågor som rör risker med olje- och gasindustrin.

Kommittén för radioaktiva ämnen (RSC)

RSC arbetar med frågor som rör radioaktiv strålning och dess spridning i den marina miljön. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som representerar och ansvarar för Sveriges medverkan i kommittén.

Ospar kommissionen ger ut publikationer av arbeten som genomförts i kommittéerna och arbetsgrupperna.

Publicerad: 2015-01-26
Sidansvarig: Webbredaktion